Podněty k legislativě

Máte podnět k autoškolské legislativě? Co konkrétně byste v ní změnili?

Vložit podnět k legislativě


Zrušení povinnosti účasti učitele autoškoly na zkoušce z testů

Zkoušky z PSP a OÚ/PJ se už na řadě obcí nekonají v jeden den. Při zkoušce z PSP je přítomnost učitele autoškoly naprosto nadbytečná.

 
 

Zobrazit detailPři nekonání zkoušky vystavit písemné potvrzení

Pokud se žadatel dostaví na termín zkoušky a zkouška se nekoná, měl by zkušební komisař vystavit písemné potvrzení obsahující odůvodnění.

 
 

Zobrazit detailUmístit na Žádost o přijetí odkaz na infoweb pro žáky autoškol

Cílem je zvýšit povědomí žáků o náležitostech výcviku v autoškole (minimální počet jízd, podmínky přestupu do jiné autoškoly apod.).

 
 

Zobrazit detailMožnost prodloužené jízdy ve 3. etapě pouze v celku a v každé skupině

Řada autoškol nyní eviduje např. 2x 2 hodiny (dopoledne motorka, odpoledne osobní vozidlo), což není v souladu s původním záměrem umožnit žákům z odlehlých lokalit např. jízdu po dálnici, která by se během 2 vyučovacích hodin nestihla.

 
 

Zobrazit detailV případě vedení Elektronického vozáku s on-line přístupem pro žáky zrušit povinnost vedení Průkazky

V případě vedení knihy evidence o výcviku v řízení vozidla v elektronické podobě dle 167/2002 Sb. § 11 odst. 7) je vyplňování papírové průkazky nadbytečné a duplicitní, pokud je žadateli umožněn on-line přístup k datům z vozáku. Motivace k elektronizaci a větší transparentnosti, omezení chybovosti v evidenci.

 
 

Zobrazit detailUmožnit přidělení kapacity zkouškového termínu i před ukončením výuky a výcviku

V zájmu optimalizace vytíženosti zkušebních komisařů umožnit přidělení zkouškového termínu ještě před okamžikem ukončení výuky a výcviku (na základě požadavku autoškoly o přidělení požadované kapacity). V takovém případě povinnost dodat jmenný seznam žadatelů s ukončeným výcvikem nejpozději 2 pracovní dny předem.

 
 

Zobrazit detailPředávání Hlášenek a Zkouškových seznamů na úřad výhradně v elektronické podobě

Ministerstvo vypracovalo metodiku a nechalo vyvinout příslušnou aplikaci pro předávání dat ve strojově čitelném formátu XML (Seznam žadatelů), avšak na řadě obcí se stále nevyužívá. Zavedením povinnosti předávání dat v tomto formátu e-mailem se výrazně zjednoduší agenda autoškol i zkušebních komisařů a dojde ke sjednocení dosud zcela odlišné praxe na různých úřadech.

 
 

Zobrazit detailOdstranění nejasností s lhůtou 18 měsíců

Upřesnění formulace požadavku na přijetí žáka k výcviku. Řada autoškol si stále toto ustanovení vykládá špatně (ve smyslu, že každý výcvik může trvat max. 18 měsíců)

 
 

Zobrazit detailZrušení místní příslušnosti pro vykonání zkoušky

Na řadě míst v ČR je problém získat zkouškový termín v zákonem stanovené lhůtě, poptávka neodpovídá kapacitním možnostem úřadů (na menších obcích často působí jen jeden zkušební komisař). Některé autoškoly nyní problém řeší založením virtuální autoškoly v jiném městě, kam po ukončení výcviku žáky účelově převádí. Umožněním vykonávat zkoušku kdekoliv dojde k odstranění nežádoucích jevů a systém bude flexibilnější.

 
 

Zobrazit detailNeohlašovat zahájení doplňovacího výcviku, který navazuje na základní výcvik

Pokud žák neuspěje u zkoušek a přikupuje si dodatečné jízdy, netrvat na hlášení zahájení doplňovacího výcviku. Odstranění administrativní zátěže.

 
 

Zobrazit detailHlásit i zahájení vraceček

V rámci sjednocení praxe zavést povinnost hlásit zahájení kurzu pro vrácení řidičského oprávnění stejným způsobem, jako klasické výcviky.

 
 

Zobrazit detailUhrazení poplatu za závěrečnou zkoušku

Nástroj, jak přimět uchazeče ke kázni a využití všech přidělených termínů závěrečných zkoušek.

 
 

Zobrazit detail