Značka STOP

Reagovat
Značka STOP

Dobrý den,

mám dotaz na umístění a platnost značky „Stop“
S níže popsaným označením se setkáváme u vjezdu do průmyslového areálu v Praze na Zličíně (viz. Foto polohy areálu na foto č. 1, vjezd vyznačen šipkou). Moje dcera neuspěla při praktické jízdě u závěrečných zkoušek v autoškole z důvodu, že nezastavila vozidlo na této značce „Stop“ umístěné na stěně brány, když jí dal zkušební komisař pokyn k vjezdu do tohoto areálu. Závora byla v tu dobu zdvižena.
Vjezd do objektu je přes bránu, na které je umístěno několik dopravních značek a mezi nimi i zmíněná značka „Stop“. Tato značka, jak je vidět z přiložených snímků č.2 a č.3 je zde umístěna pravděpodobně již několik desetiletí a je značně poškozená různými vnějšími vlivy.
Dle mého názoru měla tato značka vyjadřovat povinnost řidiče zastavit u vrátnice, která je umístěna vlevo za vstupní bránou.
Domnívám se, že majitel objektu nahradil tuto poškozenou značku na vjezdové bráně značkou novou, která je umístěna na padací závoře uvnitř objektu, vedle vrátnice. Pokud je závora spuštěna (což bývá pravidlem mimo běžnou pracovní dobu), pak je zcela zřejmé, že se musí před závorou zastavit – viz obr.4. V průběhu pracovní doby je však závora zvednuta a tak není ani tato dopravní značka pro přijíždějící vozidlo viditelná- viz obr.5 Navíc vrátnice nebývá v pracovní době obsazena.
Jízda přes křižovatky uvnitř areálu je upravena předností zprava, jak vyplývá ze snímku č. 6, na kterém je pohled řidiče při výjezdu z areálu a jevidět, že značka „Stop“ je umístěna až na vrátnici a zároveň je i vidět, že značka umístěná na závoře je skryta v koruně stromu.
Můj dotaz spočívá v tom, zda je řidič povinen zastavit při vjezdu do areálu, pokud je závora se značkou „Stop“ přes den dlouhodobě zvednuta.
Předem Vám děkuji za Vaší kvalifikovanou odpověď, zda zkušební komisař postupoval správně.
Fota naleznete na následujících odkazech:
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.1.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.1.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.3.jpg
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.4.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.5.pdf
http://audol.cz/uploads/mail/foto%20c.6.pdf

S pozdravem

Petr Dolák
mobil: 602328460
e-mail: pdolak@audol.czReakce

Vážený pane,
vycházejíc z poskytnuté fotodokumentace a popisu sledu událostí Vám sdělujeme následující. Ze snímků je zcela zřejmé, že se jedná o uzavřený objekt, ve kterém je aplikován zvláštní dopravní režim a provoz je upraven dle potřeb majitele či provozovatele objektu. Nejedná se tedy o klasickou pozemní komunikaci, nýbrž komunikaci se zvláštním dopravním režimem. Tomu také odpovídá dopravní značení a jeho umístění jenž je odlišné od pravidel pro umisťování dopravních značek. Pomineme-li skutečnost, že s ohledem na stav dopravní značky P6, Stůj, dej přednost v jízdě je tato neplatná, neboť není zřetelně čitelná a již neodpovídá stanoveným normám, lze skutečně předpokládat, že jejím hlavním účelem bylo zastavení při vjezdu do areálu za účelem odbavení řidiče ze strany závodní stráže či ostrahy objektu.
Pro běžného řidiči, potažmo žadatele o řidičské oprávnění má tato značka, v provozu na pozemních komunikacích má podle platné právní úpravy tři významy a možnosti použití.
1) Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.
2) Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.
3) Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.
Pro účely zkoušky znalostí, dovedností a chování, nelze žádný z uvedených znaků naplnit, s ohledem na umístění dopravní značky a zejména s ohledem na její aktuální stav. Postup, kdy zkušební komisař vede zkoušku do uzavřeného objektu, o kterém ví, že zde dopravní značení neodpovídá povinným standardům, je nestandardní, diskutabilní a jeví se spíše jako účelový s cílem žadatele hodnotit stupněm „neprospěl“.
Nelze se se způsobem vedení zkoušky z praktické jízdy a výsledným hodnocením zkušebního komisaře ztotožnit, neboť zkouška z praktické jízdy, jak již bylo uvedeno, je zkouškou znalostí, dovedností a chování budoucího řidiče a primárně se tato zkouška zaměřuje na chování v provozu na pozemních komunikacích, nikoliv na cvičnou plochu nebo jízdu v uzavřeném prostoru se zvláštním dopravním režimem (s výjimkou zkoušky zvláštních jízdních úkonů na motocyklu), o kterém ani žadatel nebyl poučen, neboť každý takto uzavřený areál má pro dopravní podmínky stanoven vnitřní provozní řád.
Pokud nerespektování významu neplatné dopravní značka bylo jediným důvodem negativního hodnocení, pak zkušební komisař nepostupoval v souladu s platnou právní úpravou.