Nepřiměřené nároky u ústní zkoušky - skupina C

Reagovat
Nepřiměřené nároky u ústní zkoušky - skupina C

Komisař měl nepřiměřené nároky na zodpovězení zkušebních okruhů.

Hned, jakmile jsem začal odpovídat na otázku chladicí soustavy, se mě snažil rozhodit a dělat ze mě hlupáka. Například jsem se dozvěděl, že hlavní funkcí chladicí soustavy není chlazení motoru. Poté komisař přesměroval debatu k bodu varu vody a k otázce, jak chutná káva v Himálajích, a neodpustil si při tom poznámku, že neznám učivo 7. třídy ZŠ.

Otázku na akumulátory jsem zodpověděl zcela správně.

U otázky na vzduchotlaké brzdy jsem zcela samostatně ve větách popsal celou soustavu a jenom proto, že jsem některé součástky (například odmrazovač) opomenul, mi popis soustavy neuznal. Nedal mi možnost odpovědi na dodatečné otázky.

Na závěr si neodpustil ironickou poznámku, že mám doma rozbít prasátko a do příště přinést dvě stovky na opravnou zkoušku. Takové jednání považuji za krajně neprofesionální a urážlivé. Přitom sám řekl, že druhou otázku jsem věděl zcela a první a třetí jsem věděl z půlky. Takové znalosti považuji z pohledu řidiče za zcela dostačující.

Pan Rojka, který byl přítomen, se mě ani trochu nezastal a byl na straně komisaře. Dokonce si s ním tykal a po zkoušce se s ním domlouval na pivo. Myslel jsem si, že zkušební komisař a autoškola mají fungovat nezávisle.

Nedostal jsem žádné potvrzení o neúspěšném absolvování zkoušky, takže ani nevím, jak se dotyčný komisař jmenuje.

Zkouška z autoškoly není maturita na automobilové škole ani zkouška z fyziky a podle toho by se k ní dle mého názoru mělo přistupovat.Reakce

Vážený pane,

vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nemůžeme objektivně posoudit průběh zkoušky a není v naší kompetenci požadovat vyjádření zkušebního komisaře, který zkoušku prováděl, nemůžeme se relevantně vyjádřit k jejímu vyhodnocení. Pravdou však zůstává, ze hlediska platné právní úpravy, je podmínkou k hodnocení stupněm "prospěl" u zkoušky z ovládání a údržby vozidla, aby žadatel odpověděl na všechny otázky a v plném rozsahu.

Pokud nesouhlasíte s hodnocením výsledku zkoušky, můžete se obrátit se svou námitkou na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři, kteří se z výkonu své činnosti zodpovídají právě ministerstvu.

Pokud máte výhrady k jednání, chování a vystupování zkušebního komisaře, máte možnost podat stížnost nadřízenému zkušebního komisaře, nebo tajemníkovi úřadu, ve kterém zkušební komisař působí.

 
 


Předpokládáme, že Vaše absolutorium autoškoly probíhá jako výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu, nikoliv kurzem. Podstata tohoto druhu výuky a výcviku spočívá v tom, že si teoretickou přípravu osvojujete samostatným studiem s povinnými konzultacemi v rozsahu nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé 4 hodiny výuky stanovené učení osnovou. Toto se týká teoretické části a je na Vás, zda si s provozovatelem autoškoly domluvíte jiné podmínky než minimální konzultace. To je výhoda individuálního studijního plánu.
Oproti tomu rozsah praktického výcviku nesmí být nižší, než je počet hodin stanovený učební osnovou. Například u výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu C je předepsaný rozsah praktických jízd nejméně 18 hodin, praktický výcvik v údržbě vozidla nejméně 4 hodiny, praktický výcvik zdravotnické přípravy nejméně 4 hodiny. Celkem tedy 26 hodin praktického výcviku, které, jak již bylo uvedeno, nelze ponížit pod hodnoty stanovené učební osnovou. Pokud jste absolvoval výuku a výcvik v rozporu s uvedenými hodnotami, jedná se o porušení učební osnovy a v takovém případě je na místě podání podnětu Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, nebo krajskému úřadu, který věc prověří (resp. postoupí) a případně zahájí příslušná správní řízení, která se vztahují nejen k učiteli výuky a výcviku, ale také k provozovateli autoškoly, neboť ten je za plnění podmínek stanovených pro průběh výuky a výcviku, zodpovědný.
Závěrem dlužno doplnit, že je nejedná o neobvyklou praxi zejména nízkonákladových autoškol. Právě pro eliminaci těchto případů a větší informovanosti budoucích i současných absolventů výuky a výcviku v autoškolách je tu portál Autoškolského ombudsmana.