Otazka

Reagovat
Otazka

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o odpověď na otázky: může získat řidičský průkaz uchazeč, pokud jeho psychický a duševní stav je:emočně nestabilní porucha osobnosti, histrionská a disocitivní porucha osobnosti,deprese, sebepoškozování .Za volantem ovšem bude takový řidič nebezpečný i svému okolí. Uchazeč je pro tento zdravotní stav nepřetržitě a trvale/už přes 25 roků/ pod vlivem psychopharmak ,která tlumí a klidní ovšem snižují pozornost a soustředěnost a zpomalují reakce, je přes 25roků v plném invalidním důchodu 3-tího st. pro záchvaty/někdy až do bezvědomí/vyvolané např.psychickým vypětím,krizovými situacemi,hlukem,monotoním zvukem,ostrým světlem,blikajícím světlem a pod. před lety alkohol a drogy.Uchazeč již boural v záchvatu na motorce/najel v rychlosti do zdi-bez ŘP/,v záchvatu boural i na kole.
Myslíte si ,že u takovéhoto uchazeče stačí,když vydá prohlášení o zdravotní způsobilosti pouze praktický lékař? Nebo by bylo namístě, aby se vyjádřili i odborníci u kterých se uchazeč léčí:psychiatr, neurolog,posudkový lékař, který dělá posudek pro důchodové zabezpečení?Uchazeč i jako spolujezdec již ohrožoval řidiče-průběhem záchvatu. Toto všechno jsem s uchazečem osobně zažila a ne jenom já. Já sama řídím již 46 roků/bez nehody, bez ztráty jediného bodu/,skoro denně na silnici a proto si dovolím přirovnání-auto je zbraň a takto laxně přistupovat k tomu ,kdo ji bude ovládat je tragedie a že je to pravdou vidíme na silnicích! A můj názor-autoškola je pro mnoho provozovatelů pouze byznys-kdo zaplatí dostane bez problémů řidičák. Děkuji za vyjádření Libuše M.Reakce

Vážená paní,
děkujeme Vám za Váš dotaz, ke kterému Vám sdělujeme následující.
Problematiku zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel upravuje vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a je v gesci rezortu zdravotnictví. Kromě vzoru lékařského posudku a dalších dokumentů je v její příloze, konkrétně v příloze č. 3 je obsažen soubor nemocí, vad, nebo stavů, vylučujících nebo podmiňujících zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Podle Vašeho popisu odpovídají některé příznaky stavům popisovaným v článku VI. a VII. uvedené vyhlášky. Předmětná norma je vodítkem pro praktického i odborného lékaře při stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Dosavadní právní úprava dává zmocnění k rozhodování o zdravotní způsobilosti praktickému lékaři. Důvod je prozaický. Praktický lékař z pravidla zná svého pacienta nejlépe a nejdéle. On sám, ve vazbě na zdravotní dokumentaci svého pacienta, kterou má k dispozici ví o jeho zdravotních problémech a všech odborných vyšetřeních a léčbách na které svého pacienta vyslal. Na rozdíl od odborného lékaře, praktický lékař nese břímě odpovědnosti za to, koho, a s jakým omezením (ze zdravotního hlediska), pouští do provozu na pozemních komunikacích. Jako další stupeň ochrany veřejného zájmu na ochraně života, zdraví a majetku v oblasti provozu na pozemních komunikacích, je povinnost stanovená lékaři, v tomto případě každému lékaři, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění, nebo držitel řidičského oprávnění je ze zdravotního hlediska způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, nebo že je nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa bydliště řidiče. Tento úřad neprodleně zahájí řízení o odnětí, podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a v rámci tohoto řízení nařídí přezkoumání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Jak již bylo uvedeno, břímě této povinnosti náleží každému lékaři, tedy nikoli jen praktickému. Následně praktický lékař, po předchozích potřebných vyšetřeních odborných lékařů, vydá nový posudek zdravotní způsobilosti, přičemž hodnocení zdravotní způsobilosti je třístupňové. Žadatel o řidičské oprávnění nebo jeho držitel je:
a) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel
b) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou
c) zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel
Na základě výsledku přezkoumání zdravotní způsobilosti pak příslušný úřad rozhodne o dalším rozsahu řidičského oprávnění, nebo o jeho odnětí, podmínění či omezení.
Jak plyne z uvedeného, zavedený systém umí pracovat se změnami v oblasti zdravotní způsobilosti řidiče. Aby však mohl úřad konat příslušné kroky, musí mu být změny zdravotní způsobilosti známy. Tudíž k zahájení řízení, byť z moci úřední, potřebuje podnět.
Vámi popisovaný případ je zvláštní tím, že se pravděpodobně jedná o léčeného pacienta, pod kontrolou odborného lékaře – specialisty. Je-li tomu skutečně tak a odbornému lékaři je známo, že jeho pacient je držitelem řidičského oprávnění, má také povinnost informovat příslušný úřad. Zda má povinnost informovat praktického lékaře svého pacienta, nám není známo. V případě, že odborný lékař neví, že jeho pacientem je aktivní držitel řidičského oprávnění, tudíž řidič, stěží by bylo možné hodnotit jeho neoznámení změny zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, jako nesplnění zákonné povinnosti. Otázku zůstává, zda o změně zdravotní způsobilosti byl obeznámen již zmíněný praktický lékař.
Podnět k přezkoumání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel mohla dát i Policie ČR, na základě Vámi popisované dopravní nehody, pokud šetřením vyšlo najevo, že příčinou byl zdravotní stav, potažmo nějaký záchvat. Jedná se naprosto běžnou praxi.
Podle obsahu Vašeho dotazu máte osobní zkušenost s důsledky nestability zdravotního stavu dotčené osoby. Úřad sám o sobě, bez známé příčiny či podnětu, nemá zmocnění konat. Nezbývá než Vám doporučit obrátit se, s ohledem na veřejný zájem na ochraně života, zdraví a majetku v oblasti provozu na pozemních komunikacích, přímo na policejní orgán a učinit oznámení, což je legitimní cesta, kterou můžete zabránit případným tragickým důsledkům možných dopravních nehod. Policejní orgán věc prověří a pokud vyjdou najevo Vámi popisované či nové skutečnosti, zpravidla sám učiní podnět praktickému lékaři na přezkoumání zdravotní způsobilosti, nebo prostřednictvím odborného lékaře. Postup však nelze předjímat, doku nebudou známy výsledky úkonů prověření a prošetření podnětu policejním orgánem.
K závěru Vaší otázky, kde projevujete Váš názor na mnohé provozovatele autoškol a pojetí provozování této činnosti jako byznysu, s dovětkem „kdo zaplatí dostane bez problémů řidičák“, Vám sdělujeme, že vnímáme aktuální stav v provozování autoškoly u některých provozovatelů jako nikoliv uspokojivý. Jejich existence a pokračování v neuspokojivé a neodpovídající kvalitě přípravy žadatelů o řidičské oprávnění je však plně v područí jejich zákazníků potažmo rodičů zákazníků, kteří dají přednost nízké ceně, hluboko pod skutečnými náklady, a to i přesto, že za prezentovanou cenu není možné žadatele připravit tak, aby byl schopen prokázat u zkoušky zákonem požadované znalosti a dovednosti. Ještě stále převažují zákazníci, kteří dávají přednost i podezřele nízké ceně oproti kvalitě a i přesto, že dalšími náklady na doplňovací výcvik, po neúspěšných zkouškách, se jejich výše vyšplhá nad cenu výcviku zodpovědného provozovatele autoškoly, jež preferuje kvalitu přípravy.
Závěrem uvádíme, že se neztotožňujeme s výše uvedeným tvrzením vztahujícím se ke způsobu přípravy budoucích řidičů v autoškolách: „kdo zaplatí dostane bez problémů řidičák“, neboť pouhé absolutorium kurzu v autoškole ještě negarantuje vlastní udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu. Autoškola může ovlivnit pouze přípravu žadatele do provozu, tudíž v jistém smyslu i výsledek zkoušky. Vše ostatní je v režimu správního řízení o udělení řidičského oprávnění vedeného příslušným úřadem. Byla-li poznámka směřována k možnému korupčnímu prostředí v oblasti hodnocení zdravotní způsobilosti řidiče, je tato v kompetenci policejních orgánů, které při případném potvrzení podezření provedou příslušné kroky v oblasti trestního řízení.

 
 


Dobrý den, Vaše tvrzení, že Policie ČR může dát podnět k prozkoumání zdravotního stavu řidiče není pravdivé. Policie ČR tuto pravomoc nemá, mám osobní zkušenost. "Můj" téměř 79tiletý viník nehody způsobil již třetí nehodu za poslední dva roky, vyšetřující policisté konstatovali, že je to na řidiči, aby sám zvážil své další působení za volantem a můj podnět na "dopravce" v Přerově smetli ze stolu, s tím, že nemají potřebné pravomoci. Vaše tvrzení mi zní jako pohádka na dobrou noc. Nehod přibude.

 
 


Vážený pane,

dopravní policie na území ČR nezřídka dává podnět s podezřením na pochybnost o zdravotní způsobilosti. Dlužno doplnit, že s tím je trochu práce, ale přináší také výsledky, kdy například velmi často se takový podnět dostává na stůl přímo praktickému lékaři, který činí další kroky směřující k přezkoumání zdravotní způsobilosti. Doporučujeme oslovit okresní dopravní inspektorát v příslušném regionu a své tvrzení řádně odůvodnit právě svými zkušenostmi, ze kterých disponujete nepochybně i protokoly z dopravních nehod.