Prokazování obvyklého bydliště

Reagovat
Prokazování obvyklého bydliště

Dobrý den,

Provozuji malou autoškolu na nevelkém městě ve středních Čechách. Jedna z mých aktivit je výuka a výcvik studentů v cizím jazyce. Často se tedy dostávám do situace, kdy je třeba před zahájením výcviku prověřit, zda je vůbec reálné aby student po absolvování kurzu mohl požádat o vydání řidičského průkazu. Bohužel, jak je to jistě i na jiných OPR, i u nás se úředníci na některých postech velmi rychle mění. Nebývá tedy neobvyklé, že se v průběhu kurzu, který u cizinců trvá obvykle výrazně delší dobu, podmínky takového dokazovaní mění. Celou situaci navíc komplikují i školitele MDČR, kteří si častokrát na svých seminářích pro úředníky OPR vzájemně protiřečí.
Situace u nás dokonce došla tak daleko, že mi úřednice na OPR během tří týdnů podala dvakrát jiné stanovisko, jaké že listinné podklady jsou pro ni z hlediska dokazování obvyklého bydliště směrodatné. Jedenkrát vycházela nájemních smluv k nemovitosti a pracovní smluv, a podruhé pak z data vydání povolení k přechodnému pobytu. Co je na celé věci opravdu třešnička na dortu je fakt, že ono povolení k pobytu by dle mého názoru onen cizinec neměl ani potřebovat. Jednalo se totiž o občana EU. Toto potvrzení si nechal vydat opět na radu úředníka OPR jen pro účely zkoušky.
Prosím vás tedy zda by nebylo možné oslovit dotčené osoby na MDČR a požádat o zpracování jednotné metodiky pro všechna OPR, jakým způsobem a na základě jakých podkladů je třeba obvyklé bydliště prokazovat. Je totiž žalostné, jak taková metodika napříč obcemi s rozšířenou působností chybí. Příběh mého klienta tak bohužel končí tak, že jsem mu po postupu obce raději doporučil požádat si o vydání pod jinou OPR, kde mu vyhověli.
Předem děkuji a těším se že jednou budu moct svým zákazníkům smysluplně vyložit jaké podmínky mají vlastně splnit.Reakce

Podmínky pro přijetí do autoškoly a pro udělení řidičského oprávnění jsou odlišné. Formálně není třeba zkoumat, zda žadatel při přijetí do autoškoly splňuje podmínky pro udělení.
Při podání žádosti o udělení ŘO se zkoumá splnění podmínek § 82 zákona o silničním provozu. Nejdůležitější je, zda má cizinec na území ČR tzv. „obvyklé bydliště“. To je definováno v § 2 písm. hh) cit. zákona:
hh) obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba
1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo
2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou,

Pro posouzení je podstatné, že pod bodem 1. je uvedeno „zejména“. To znamená, že se jedná o tzv. demonstrativní výčet a nelze vyloučit ani jiný důvod pobytu.
Podle § 92 zákona o silničním provozu k prokázání obvyklého bydliště se k žádosti o udělení řidičského oprávnění přikládá:
d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,

Opět je zde uvedeno „zejména“. Znamená to, že obvyklé bydliště lze prokazovat i jiným dokumenty. Jde o to, že žadatel musí prokázat, že v ČR skutečně fakticky žije, nikoli, že zde má pouze vydáno potvrzení o přechodném pobytu. K prokázání se hodí kromě pracovní smlouvy např. výplatní pásky, smlouva o účtu v bance, kde lze prokázat pohyby (např. výplata), smlouva na telefon a výpis hovorů, svědci (sousedi) apod. Vždy je na žadateli, aby důvěryhodně prokázal, že zde opravdu žije.
Jedná se o faktický pobyt a u občana EU není na překážku, když potvrzení o pobytu z policie obdrží později, tedy méně než 185 dní před podáním žádosti o řidičské oprávnění.

 
 


Je to zákon č. 361/2000 Sb., § 2 písm. hh), § 92 odst. 4, § 109 odst. 8

f) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
1. osvědčení o registraci podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,