Změna autoškoly

Reagovat
Změna autoškoly

Jsem žákem autoškoly, v průběhu výcviku jsem se musel kvůli práci odstěhovat do jiného města. Byl jsem ochotný dojíždět, abych autoškolu dodělal u původního učitele, ale je velice složité se s učitelem domluvit na termínech jízd a zároveň nejsem spokojený s jeho přístupem. Nebyl jsem spokojený ani předtím, ale teď mi to komplikuje dokončení autoškoly. Rád bych přestoupil do jiné autoškoly, ale autoškola má všeobecných obchodních podmínkách tyto stornovací podmínky:

VII. Stornovací podmínky
Žadatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu a to výhradně písemnou formou. Odstoupení nastává okamžikem
doručení tohoto projevu vůle autoškole. Autoškole náleží storno poplatek pouze tehdy, pokud to bylo výslovně sjednáno ve smlouvě.
V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výcviku z jiných, než závažných (rodinných, nebo zdravotních) důvodů,
zaniká žadateli nárok na vrácení školného . Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kursovné doplatit. Na požádání autoškola vystaví bez
zbytečného odkladu doklad o absolvované výuce a výcviku a předá jej žadateli. Doklad si žadatel osobně převezme v provozovně autoškoly.
Autoškola smí odstoupit od smlouvy zejména tehdy, když žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy tím, že se bez omluvy
nedostaví na sjednanou hodinu výuky nebo výcviku nebo v případě, když opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výcviku pokyny
učitele. Autoškola má právo nezahájit výuku a výcvik nebo v něm nepokračovat, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel. Pokud bude žadateli vysloven
zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kursu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat.
Pokud autoškola neplní svoje závazky ze zákona nebo smlouvy řádně a včas, je to důvod odstoupení od smlouvy ze strany žadatele a
k postupu žadatele podle §30 odst.2 zákona. Autoškola je povinna žadateli vydat potřebné doklady a nemá právo požadovat žádné storno
poplatky.


Je toto v souladu se zákonem, že můžu kdykoliv autoškolu změnit a autoškola má povinnost mi vystavit potřebné dokumenty a vrátit poměrnou část peněz?

Předem děkuji za odpověď
Jakub KrausReakce

Vážený tazateli,
z Vašeho příspěvku není zřejmé, zda a jak jste byl seznámen s obchodními podmínkami, zda jste s nimi nějakým způsobem projevil souhlas. Také není zřemé, zda s Vámi sepsali nějakou smlouvu, to pokud jdem o zmiňovaný stornopoplatek.
Každopádně požadavek "V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výcviku z jiných, než závažných (rodinných, nebo zdravotních) důvodů, zaniká žadateli nárok na vrácení školného." bez písemně sepsané smlouvy nelze aplikovat. Bylo by v rozporu se zákonem. Vy jste navíc spotřebitel a tudíž slabší strana smluvního vztahu.

Navíc, podle Vašeho tvrzení se zdá, že autoškola neplní svoje závazky řádně a včas:
"Pokud autoškola neplní svoje závazky ze zákona nebo smlouvy řádně a včas, je to důvod odstoupení od smlouvy ze strany žadatele ak postupu žadatele podle §30 odst.2 zákona.". To je důvod k odstoupení od smlouvy z Vaší strany bez toho, aby na Vás autoškola nárokovala jakoukoli penalizaci.
Upozorňuji, že postup, podle § 30 odst. 2 nelze ničím podmínit.

Nevím, o jakou jde autoškolu a zda má na webu uveden orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (toto je spotřebitelský spor). Pokud ne, je to Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Nebude-li s nimi dohoda, obraťte se na ČOI.