Vyhrožování po kritické recenzi

Reagovat
Vyhrožování po kritické recenzi

Dobrý den,
jsem žákyní autoškoly Nobe Centrum v Ostravě. Když mi zbývaly 3 jízdy do konce, přišel mi automatický email od majitele celé sítě Nobe s prosbou o napsání recenze na autoškolu. Po napsání recenze jsem měla dostat slevu z ceny závěrečné zkoušky.

Recenzi jsem napsala pravdivě podle mých osobních zkušeností v posledních měsících. V recenzi jsem zmínila nedostatek komunikace ze strany autoškoly v době koronavirových restrikcí i mimo nich. Po znovuotevření autoškol v květnu a dokončení teoretické části jsem čekala víc jak měsíc na přidělení lektora a nedalo se jim dovolat ohledně průběžných informací, jak to vypadá. Mám zaplacený dražší, zrychlený kurz na 55 dní už od března. Dále jsem zmínila nedostatečnou flexibilitu při plánování teoretické a praktické výuky (přednáška ve všední den v poledne není pro pracujícího člověka zrovna ideální) a podotkla jsem, že bych ocenila například možnost občasných jízd o víkendu, jako mají i jiné autoškoly. Před výběrem této autoškoly nebylo možné zjistit plánování přednášek a jízd. V recenzi jsem ale obecně uvedla že autoškolu doporučuji a chápu, že v období koronaviru všechno mohlo fungovat trochu hůře. Na recenzi mi odpovídal i sám majitel autoškoly se slovy, že opravdu v době koronaviru nebyli na vše připravení, já mu odpověděla, že to chápu a že mu přeji další spokojené žáky.

Následující den na jízdě mě ale čekalo něco pro mě neuvěřitelného. Lektor měl mou recenzi vytisknutou na papíře s tím, že to musí se mnou probrat a začal mi vyhrožovat, že jsem tímto "píchla do vosího hnízda" a že si všechno vymýšlím a je to pouze můj názor (což je recenze vždy...). Údajně to „řešilo vedení“ (pravděpodobně se majitel doptával ostravské pobočky) a dokonce mi bylo řečeno, že „recenzi četli KOMISAŘI“ a sami komisaři na pobočku recenzi poslali a rozčilovali se, že to „háže špatné světlo na celé ostravské autoškolství.“ Dále mi bylo řečeno, že tím, že komisaři recenze čtou, tak to může ovlivnit moje hodnocení u zkoušky. Když jsem se ptala, jak to chtějí řešit (s vědomím, že to chtějí napravit, tu moji nespokojenost a omluvit se), bylo mi řečeno, že mám recenzi okamžitě smazat. Toto mě tak rozhodilo, že jsem poslední 3 jízdy dělala pouze chyby, a uražený učitel byl arogantní a vůbec nespolupracoval. Byla jsem velmi překvapena, že se takto chovají k zákazníkovi, který si za jejich služby platí. Podotýkám, že celá konverzace měla velmi nevhodný, až výchovný charakter, který mi jakožto dospělé ženě byl velmi nepříjemný.

Momentálně opravdu nevím, co mám dělat. Slyšela jsem už předtím o tom, že v Ostravě je velmi těžké udělat zkoušku v porovnání se zbytkem republiky a momentálně vlastně nemám záruku, že mi bude magistrát schopen na zkoušky přidělit nestrannou osobu, která by posuzovala opravdu jen moji jízdu. Pokud komisaři čtou recenze na autoškoly a řídí se jejich obsahem při hodnocení žáků, to je přece absolutně neakceptovatelné. Navíc bych potřebovala ještě nějaké kondiční jízdy, ale s tímto lektorem to už nemá vůbec cenu. Kdybych navíc požádala o jiného lektora na kondiční jízdy, tak se mnou stejně ten původní půjde ke zkoušce a může mi pak dělat další naschvály.

Je možné absolvovat pár kondičních jízd u jiné autoškoly, aniž by to ta současná věděla? Znamená bod 4. 1. 5. v obchodních podmínkách autoškoly (https://nobe.cz/obchodni-podminky/) že se teď po ukončení jízd nemůžu na absolvováni zkoušky přepsat k jiné autoškole do jiného města, aniž bych musela platit 3.500 Kč za přemrštěný administrativní poplatek?

Plánuji jít s celou záležitostí i za majitelem autoškoly (který jistě neví, jakým způsobem jeho zaměstnanci situaci vyřešili), ale chtěla jsem to udělat až po případném absolvování zkoušky, aby se celá věc neobrátila proti mně. Jenže teď vlastě nevím, jak se nejlépe zachovat a co dělat, když vím, že jsou zřejmě autoškola a komisaři domluvení. Jestli to řešit s majitelem rovnou, nebo vyčkat a risknout tu první zkoušku a pokud by nedopadla dobře, tak až pak se přehlásit do jiné autoškoly. Pokud jsou komisaři v Ostravě opravdu obeznámeni s mou recenzí, budu muset zřejmě přestoupit do jiného města.

Předem děkuji za odpověď.Reakce


Vážená tazatelko,
1. Celou Vámi popsanou záležitost byste měla řešit s provozovatelem (majitelem) autoškoly, který je za chování svých zaměstnanců odpovědný a měl by vzniklou situaci řešit a uvést do pořádku.
2. Pokud nemáte ukončenou výuku a výcvik, můžete pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví prováděcí právní předpis (§ 30 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.) Při požadavku na přechod do jiné autoškoly Vám autoškola vystaví tzv. převodku, která obsahuje počty doposud absolvovaných hodin výuky a výcviku, vrátí původní přihlášku do autoškoly včetně lékařské posudku. V tomto případě bude autoškola uplatňovat bod 4.1.5 uvedený v obchodních podmínkách autoškoly.
3. V případě, že máte výuku a výcvik již ukončen, požádejte provozovatele autoškoly o přihlášení k závěrečné zkoušce, kterou budete pravděpodobně absolvovat s popisovaným učitelem a věřit, že při závěrečných zkouškách budete úspěšná. Také máte možnost požádat o jiného učitele. Pokud zůstanete u původního učitele, tak by bylo vhodné, si vyjasnit jeho chování a neprofesionální přístup.
4. Zkušební komisaři by měli být nestranní, chovat se při závěrečných zkouškách profesionálně a nehodnotit žadatele dle recenzí, ale podle skutečného výkonu žadatele při závěrečné zkoušce. Jestliže budete hodnocena stupněm ,,NEPROSPĚL,, a budete přesvědčena, že byl vůči Vám zkušební komisař zaujatý a jeho hodnocení bylo neobjektivní, můžete podat, podle zákona o úřednících stížnost tajemníkovi úřadu s tím, že vznesete námitku o podjatosti zkušebního komisaře vůči Vaší osobě, která se následně odrazila ve výsledku zkoušky. Při opakované zkoušce můžete vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, (může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho), nebo aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Také by jste se mohla se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. V tomto případě si musíte vyžádat na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce přiložíte. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Další varianta Vašeho postupu, kterou nám umožňuje platná právní úprava je dokončení zkoušky z odborné způsobilosti u kteréhokoliv jiného provozovatele autoškoly za splnění zákonem stanovených podmínek, nejlépe s místem provozovny v územní působnosti jiného ORP, kde lze téměř s jistotou konstatovat, že se u této zkoušky se zkušebním komisařem z první zkoušky již nesetkáte. U dosavadního provozovatele autoškoly si vyžádáte Žádost o přijetí k výuce a výcviku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které jste stávající autoškole předložila před zahájením výuky a výcviku. Nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí k doplňovací výuce a výcviku a po absolvování potřebného počtu výcvikových hodin, které budou záviset na dohodě mezi Vámi a novým provozovatelem autoškoly a samozřejmě na Vašich znalostech a dovednostech v řízení motorových vozidel. Tento nový provozovatel autoškoly Vás přihlásí a předvede ke zkoušce konané příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.