výtky při zkoušce

Reagovat
výtky při zkoušce

Prosím o zhodnocení konkrétních připomínek inspektora při zkoušce s negativním výsledkem.
Při řazení vizuální kontrola řadící páky " díváš se na šaltrpáku, když řadíš"
Při odbočování bylo vytčeno" nemůžeš se při zapnutí blinkru dívat do zrcátka", nebyla však výtka tom, že ve danou chvíli začíná manévr odbočování- vybočování.
Výtka o vyšší rychlosti při jízdě na parkovišti, byť probíhala na zařazený první stupeň a nedošlo k žádné kolizi.

V žádné z těchto vytčených situací nedošlo k kritické situaci, či kolizi a podobně.

Je o praktické zkoušce veden písemný záznam.
Jsou někde zveřejněny podmínky pro splnění, čí nesplnění jízd?

Ve Frýdku-Místku se veřejně mluví o tom, že komisaři "nadávají" zkoušky proto, aby si spolu s autoškolou "vydělali další peníze za doplacení dalších jízd, zkoušek...Reakce

Vážená tazatelko,
vzhledem k tomu, že nám není znám skutkový stav věci a nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, je naše vyjádření reakcí na Vámi popsaný stav.
K prvnímu bodu - "vizuální kontrola řadící páky" - řidič je povinen plně se věnovat řízení motorového vozidla a ledovat situaci v silničním provozu. Pohled na řadící páku při řazení rychlostních stupňů při jízdě je závažným nedostatkem při řízení, neboť v tento okamžik řidič provoz nesleduje a i když se jedná o relativně nepatrný časový úsek, v běžném provozu může dojít v tomto důsledku dojít k fatálním následkům. Například nekontrolované pootočení volantem a jízda do protisměru, nebo k pravému okraji kde by mohlo dojít ke střetu s cyklistou či nárazu do obrubníku a podobně. Na tento nedostatek, potažmo zlozvyk měl reagovat již pan učitel a odnaučit jej, neboť je ve svých důsledcích závažný a nebezpečný.
K druhému bodu - "pohled do zrcátka při zapnutí směrovky" - pravděpodobně chtěl zkušební komisař říci, že znamení o změně směru jízdy pohled do zrcátka předchází. Pokud se tento úkon dělá společně, svědčí to o tom, že se žadatel dostatečně nepřesvědčil o situaci v provozu za sebou, což je potřebné a zákonem povinované k provedení zamýšleného úkonu například při odbočení či přejíždění v jízdních pruzích nebo objíždění překážky.
K třetímu bodu - "výtka vyšší rychlosti při jízdě na parkovišti" - u jízdy se zařazeným prvním rychlostním stupněm není podstatné, zda se jedná právě o první rychlostní stupeň, neboť toto ještě negarantuje že jízda je, s ohledem na dopravní prostředí, ve kterém se řidič pohybuje, bezpečná. Jednou z povinností řidiče ve vztahu k rychlosti jízdy patří také povinnost řidiče přizpůsobit rychlost jízdy, kromě jiného i okolnostem, které může předvídat. Při jízdě na parkovišti je to například předpoklad pohybu osob a zejména dětí, zvláště jedná-li se o parkoviště v blízkosti obydlí nebo nákupních center. Zde je třeba počínat si zvlášť opatrně a ohleduplně a jede-li řidič rychlostí vyšší než je rychlost chůze, může být jízda na první rychlostní stupeň ve vyšších otáčkách motoru, nebezpečnou.
K poznámce o absenci kolizní situace sdělujeme, že pro hodnocení praktické jízdy stupněm "neprospěl" není podmínkou, aby došlo ke kolizní situaci. Pokud zkušební komisař hodnotil Vámi popsané nedostatky stupněm "neprospěl", lze jeho hodnocení označit jako legitimní a oprávněné.
Požadavky na znalosti, dovednosti a chování žadatele o řidičské oprávnění, které se prověřují zkouškou z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jsou definovány v ustanovení § 42 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a dále v prováděcím právním předpise k citovanému zákonu, konkrétně v § 19 vyhlášky č. 167/2002 Sb. Po prostudování těchto dvou ustanovení zjistíte, že zkouška z praktické jízdy je zkouškou značně náročnou a poměrně přísnou, avšak u dobře připraveného žadatele zvládnutelnou.
Pokud máte důvodné podezření z praktik mezi úřadem resp. zkušebním komisařem a autoškolami, které popisujete v poslední větě, nezbývá než doporučit, abyste se obrátila se svým svědectvím na orgány činné v trestním řízení. Je-li Vaše informace pouze z doslechu, jsme nuceni upozornit, že nepodložené a neprokázané křivé obvinění je také trestně postižitelné.