Náhradní zkouškové termíny v autoškole

Reagovat
Náhradní zkouškové termíny v autoškole

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, zda-li bude možnost nějakých náhradních termínů pro dokončení autoškoly po karanténě.
V prosinci jsem měla první test a bohužel jsem ho neudělala. Měla jsem dlouhou pauzu od testu v prosinci a teď v březnu jsem ji chtěla konečně dodělat. Jenže, stát vyhlásil karanténu a nevíme kdy skončí. Tak se chci zeptat, zda dostanou žáci další možnost dodělání autoškoly. Máme na to půl roku od prvního testu, tudíž bych to měla mít teď do června, ale pokud bude nadále trvat karanténa, tak přijdu o sluší čtvrt rok. Tudíž o čas, který jsem měla mít. Děkuji za odpověď.Reakce

Dobrý den Vážená tazatelko,
za daného stavu lze očekávat, že řešení této problematiky bude upraveno centrálně Ministerstvem dopravy, pod které problematika autoškol spadá. Pro Vaši informaci a s laskavým svolením p. Bezděkovského zveřejňujeme na stránkách Autoškolského ombudsmana část prohlášení Krajského úřadu Středočeského kraje určené všem ORP, registrům řidičů, zkušebním komisařům a provozovatelům AŠ a AŠS, v územní působnosti Středočeského kraje. Předpokládáme, že ostatní kraje v ČR budou postupovat obdobně.

Věc: II. doplnění informace pro poskytovatele služeb výuky a výcviku k získání odborné a profesní způsobilosti řidičů a obecním úřadům obci s rozšířenou působností.

Vážení výše jmenovaní,
v souvislosti s množícími se dotazy stran pominutí lhůty pro provedení zkoušky nebo opakované zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a lhůty pro absolutorium pravidelného školení v pátém roce platnosti profesní způsobilosti před jejím skončením, sděluje Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy k této věci následující. S ohledem na nouzový stav není možné, aby bylo dáno k tíži občana zmeškání úkonu ve stanovené lhůtě, nebo marné pominutí lhůty k provedení úkonu, jedná-li se o případy, kdy překážkou jsou objektivní a závažné důvody, které nastaly bez zavinění občana. Na tyto okolnosti myslí i správní řád a upravuje je v ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., jako navrácení v předešlý stav. Pro přiblížení aplikační praxe uvádíme následující příklady. Žadatel o řidičské oprávnění po ukončení nouzového stavu a stabilizace všech činností orgánů veřejné správy, přihlásí provozovatel autoškoly ke zkoušce na příslušeném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) přednostně žadatele, kterým pominula, nebo se blíží konec platnosti 6 měsíční lhůty podle § 39 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“). V přihlášce ke zkoušce provozovatel autoškoly uvede datum, kdy pominula nebo končí předmětná lhůta, čímž se zkušebnímu komisaři usnadní administrativní část přijetí žadatele ke zkoušce. ORP stanoví nejbližší možný termín realizace zkoušky s tím, že ke zkoušce bude přednostně zařazovat uvedené žadatele. Po úspěšném ukončení zkoušky podá žadatel žádost o udělení řidičského oprávnění, kterou doloží předepsanými náležitostmi (např. potvrzení odborné způsobilosti, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k ŘMV apod…). Potvrzení odborné způsobilosti bude standardně od jeho uzavření s celkovým hodnocením stupněm „prospěl“, platné po dobu 6 měsíců. K formálním náležitostem navrácení v předešlý stav je žádost o prominutí zmeškání lhůty (v tomto případě 6 měsíční lhůty od první zkoušky), jejíž aplikaci upřesníme dodatečně. Pravděpodobně se bude jednat o formulář, který žadatel o řidičské oprávnění vyplní a podepíše před přijetím ke zkoušce a bude přiložen k žádosti o přijetí k výuce a výcviku, jejíž zadní strana obsahuje potvrzení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jako její součást. (pokud do ukončení nouzového stavu nebude stanoveno jinak). Bližší podrobnosti ke způsobu a formě přihlášení žadatele ke zkouškám budou průběžně upřesněny.