Neumožnění zkouškové jízdy

Reagovat
Neumožnění zkouškové jízdy

Dobrý den,zajímalo by mě,zdá je správný postup u zkoušek z autoškoly před zkušebním komisařem, kdy uchazeč neprovedl úplně přesně předvýjezdovou kontrolu a komisař mu neumožnil provézt jízdu s vozidlem. Zda tento postup řeší některý zákon, když jsme řádně zaplatili poplatek za jízdu, ve výši 400 korun.Reakce

Z Vámi uvedeného popisu průběhu zkoušky, je nezvyklé a ne zcela běžné takovéto hektické zakončení zkoušky. Je nezvyklé, aby neúplné provedení kontrolních úkonů před jízdou bylo pro komisaře tak zásadní, aby ukončil zkoušku bez následného pokračování v dalších praktických úkonech první části zkoušky. Proto z důvodů objektivního posouzení postupu komisaře, by bylo potřeba znát obsah písemného záznamu o průběhu zkoušky, který je komisař povinen vyhotovit podle zákona 247/2000Sb., § 42 odst. (1). Náležitosti a obsah záznamu řeší Vyhl. 167/2002Sb., § 19 odst. (5) a komisařem vypracovaný záznam o průběhu praktické části zkoušky pak stvrzuje zkoušený žadatel svým podpisem.
Obecně:
Zkouška z praktické jízdy se dle zákona 247/2000Sb., § 42 skládá ze dvou částí, přičemž žadatel musí prokázat základní znalosti u každé z nich. Dle § 42 odst. (2) písm. a) je prokázání základních znalostí a dovedností úkonů přípravy vozidla před jeho použitím součástí první části zkoušky.
Výčet jednotlivých znalostí dovedností a chování a podrobnosti o požadavcích na zkoušku včetně náležitostí záznamu o zkoušce stanoví prováděcí předpis, kterým je Vyhl. 167/2002Sb., § 19.
Z Vašeho dotazu je patrné, že zkouška byla ukončena údajně předčasně bez využití časového fondu určeného zákonem ke zkoušce. Předčasné ukončení praktické části zkoušky řeší ustanovení zák. 247/2000Sb., § 43 odstavec (2) a (3). Jsem toho názoru, že k předčasnému ukončení zkoušky z praktické jízdy nemělo tedy dojít, protože k úkonům vyjádřeným ve jmenovaných odstavcích 2 a 3 nedošlo (nebyla prováděna zkouška s vozidlem v pohybu, či v provozu).