Stížnost na zkušebního komisaře

Reagovat
Stížnost na zkušebního komisaře

Dobrý den,
Dne 17.1.2020 jsem již napočtvrté skládal opravné závěrečné zkoušky z jízd na řidičský průkaz skupiny B u autoškoly Trio. Celou jízdu pan komisař mlčel a až po zaparkování mi oznámil, že jsem neprospěl a jako důvod udal, že jsem nezastavil za autobusem, který vyjížděl ze zastávky. Kdybych to takto provedl, tak bych provedl nebezpečné zastavení. Dále jsem se údajně nepodíval doprava na neoznačené křižovatce. Po jízdě mi pan instruktor sdělil, že mi to pan komisař měl dát, a že jeho výtky se mu zdály nedostatečné na neprospěch. Je možné s tím něco dělat? Při jízdě mi žádné chyby pan komisař neřekl. Značně se výcvik už prodražuje.Reakce

Vážený pane,
pro větší objektivitu bychom potřebovali podrobnější popis průběhu zkoušky z praktické jízdy a skutkový stav dopravních situací pro které jste byl hodnocen stupněm "neprospěl" Také si můžete vyžádat na příslušném úřadu, který zkušebního komisaře vysílá na zkoušky, kopii záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy, ze kterého je zřejmé, jaké důvody byly uvedeny pro Vaše hodnocení a na základě kterého bychom se mohli k Vaší věci přesněji vyjádřit. Z Vašeho popisu vyplývá pouze pochybnost nad tím, zda jste zkoušku vůbec vykonával, pokud zkušební komisař po dobu jízdy mlčel. Zkušební komisař vede zkoušku a po celou dobu jízdy zadává jízdní úkony u nichž je povinen prověřit Vaše znalosti, dovednosti a chování v provozu na pozemních komunikacích a také udává směr jízdy, a to buď pokyny pro odbočení či jízdu podle významu dopravních značek apod. Pokud skutečně po celou dobu mlčel, pak by taková stav vzbuzoval pochybnost nad celou zkouškou.
K samotnému jednání, které Vám komisař vytknul, se můžeme vyjádřit pouze na základě Vašeho písemného podání, k čemuž doplňujeme následující.
K hodnocení znalostí, dovedností a chování žadatele o řidičské oprávnění patří, kromě jiného, také plné věnování se řízení, sledování provozu, předvídavost, správné a včasné rozhodování apod. Znamená to, že už při příjezdu, kdy se řidič blíží k zastávce autobusu, ve které stojí autobus, řidič přizpůsobuje rychlost jízdy, neboť je vázán povinností přizpůsobit rychlost jízdy také okolnostem, které může předvídat. Proto je na místě "sundat nohu z plynu" a část pozornosti zaměřit i na dveře autobusu, což s ohledem na povinnost v blízkosti zastávky autobusu počínat si zvlášť opatrně, není zatěžujícím úkonem odvádějícím pozornost. Naopak. Jakmile autobus zavře dveře, lze s jistotou očekávat, že následným úkonem bude znamení o změně směru jeho jízdy s předpokladem uplatnění jeho práva na výjezd ze zastávky. Pokud jste neprokázal předvídavý způsob jízdy a nepřizpůsobil svoji jízdu tak jak je požadováno právní úpravou, byla by na místě pochybnost, ovšem, vzhledem k tomu že nám není znám skutkový stav nemůžeme vyhodnotit postup zkušebního komisaře objektivně. Totéž platí i v druhém případě, kdy naplnění významu přednosti v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava nespočívá pouze v pohledu doprava, ale taktéž v přizpůsobení rychlosti jízdy do té míry, aby byl řidič schopen dát přednost v jízdě, potažmo zastavit vozidlo v dostatečné vzdálenosti, aby vozidlo, které má přednost, nemuselo náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Tedy vozidlo před křižovatkou zcela logicky musí zpomalit na bezpečnou rychlost a aby řidič následně dal přednost zprava, musí do křižovatky zřetelně vidět, Aby zřetelně viděl, musí se do směru, kterému dává přednost, podívat. Pro naplnění těchto podmínek na méně přehledných křižovatkách je mnohdy řidič nucen vozidlo i zastavit, a to i přesto, že k tomu není povinován dopravní značkou, nýbrž samotným provozem.
Jak již bylo uvedeno, bližší vyjádření však můžeme poskytnout na základě konkrétnějších informací.