nepřipuštění k testu z důvodu kopie lékařského potvrzení

Reagovat
nepřipuštění k testu z důvodu kopie lékařského potvrzení

Dnes dcera nebyla připuštěna k absolvování závěrečného testu z důvodu toho, že po roce, přesně od 22.11.2018, kdy byl lékařský posudek odevzdán autoškole jako součást registrace do autoškoly, nám bylo vytknuto, že lékařský posudek není originál, ale scan, protože nejde rozmazat na potvrzení razítko. Dcera přerušila studium z důvodu 5 měsíčního zahraničního pobytu, nyní je před absolvováním závěrečných testů, pro všechny je to stresující záležitost. Nikdo po celou dobu nevznesl žádnou připomínku k platnosti odevzdaných dokladů, až dnes. Nikdo se ani nesnažil na místě ověřit platnost potvrzení přímo u lékaře podle údajů na lékařském razítku, který dnes i ordinoval a pravost dokumentu by potvrdil. Nikde jsem se nedočetla, že potvrzení musí být originál, pouze osoby starší 65 let musí u sebe nosit originál zdravotního posudku. Mám doma vystresované plačící dítě, které kvůli testu jelo navíc do Prahy. V dnešní době elektronický podpisů a dokumentů to nejsem schopna pochopit. Děkuji předem za komentář.Reakce

Vážená paní,
jednou z podmínek pro přijetí k výuce a výcviku je, ve smyslu platné právní úpravy, zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, která se prokazuje posudkem zdravotní způsobilosti. Předmětný posudek vydává posuzující lékař. Platná právní úprava, na základě sledu úkonů a institutů při posuzování zdravotní způsobilosti a jejího prokazování nepředpokládá, že by bylo možné prokázat zdravotní způsobilost jinak než originálním dokumentem vydaným posuzujícím lékařem. Je to obdobné jako když lékař předepíše lék. Na kopii lékařského předpisu lékárník taktéž lék nevydá. V případě ztráty posudku zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař nový posudek v podobě druhopisu, nebo posudek nový.
Co se týče Vámi popisované situace, je třeba konstatovat, že zjištění zkušebního komisaře není důvodem k nepřijetí žadatele ke zkoušce. Podmínky pro přijetí ke zkoušce nejsou zákonem taxativně vymezeny a zkušebnímu komisaři nenáleží posuzování pravosti posudku zdravotní způsobilosti v souvislosti s přijetím ke zkoušce. Má-li pochybnost nad předloženou dokumentací, pak je v jeho pravomoci posouzení, zda provozovatel autoškoly neporušil povinnosti vyplývající z podmínek pro přijetí k výuce a výcviku. Pokud se pochybnosti potvrdí, má zkušební komisař právo, potažmo povinnost, jako správní orgán konat z úřední povinnosti a činit kroky vůči odpovědnému v dané oblasti, v tomto případě by to byl provozovatel autoškoly.
Ve vztahu k žadateli, zkušební komisař, pokud by prokazatelně vyšlo najevo, že k žádosti o přijetí k výuce a výcviku byl přiložen posudek zdravotní způsobilosti v podobě kopie, měl Vaši dceru upozornit na předmětný nedostatek a poučit o právních důsledcích v případě nedoložení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ke zkoušce ji však měl přijmout. Vzhledem k tomu, že k Vámi popisovanému způsobu nepřijetí ke zkoušce nedisponoval zkušební komisař zákonným zmocněním, máte právo podat tajemníkovi (případně řediteli) úřadu stížnost na nesprávný úřední postup, případně i uplatňovat nárok na náhradu škody.

 
 


Na základě kopie nemůže zkušební komisař vyloučit, zda zdravotní posudek není padělek.
Dotyčný žadatel dle takto předloženého posudku nemusí být zdravotně způsobilý a při závěrečné zkoušce může dojít k ohrožení posádky vozidla a jiných účastníků provozu.

 
 


Vážený pane,
meritem věci je nepřijetí žadatele ke zkoušce a jeho legitimita, nikoli odborné posuzování pravosti posudku zdravotní způsobilosti. Sebelépe míněné pohnutky vedoucí k pochybnostem a zmiňovaným rizikům, neopravňují zkušebního komisaře k odmítnutí přijmout žadatele ke zkoušce.
Komisař vystupuje v rámci přenesené působnosti jako orgán veřejné moci. K takovému postupu nemá oprávnění ani zákonné zmocnění, tudíž postupoval v rozporu s právem.
Připomínáme čl. 2 odst. 2 Listiny: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Co se týče popisovaných rizik ve vztahu k zdravotní nezpůsobilosti, nepochybně by se alespoň určité indicie projevily v průběhu výcviku, který je mnohonásobně delší, než samotná zkouška, o čemž by se zkušební komisař od učitele výuky a výcviku nepochybně dozvěděl, pokud by se tak rizikový žadatel ke zkoušce vůbec dostal.
Na doplnění uvádíme, že prostá kopie nemusí být padělek, který je zpravidla k nerozeznání od posudku vydaného v originální podobě. Rozhodně by měl osobu poučit o tom, že při podání žádosti o řidičské oprávnění bude muset předložit originál posudku.
Vámi profesionálně obhajovaný postup nebyl ze strany komisaře profesionální. Jeví se spíše jako zástupný důvod, jehož využití sníží počet jmen na seznamu žadatelů předvedených ke zkoušce. 
 


Děkuji velice reakci a za potvrzení toho, že ověřování či zpochybňování pravosti předložených dokumentů jakýmkoliv způsobem nepatří do kompetence zkušební komise, že tedy komisař neměl právo takto postupovat. Dokumenty potřebné k vykonání teoretické zkoušky předložila zkušební komisi autoškola včetně lékařské způsobilosti, která byla vystavena v listopadu 2018 a na základě které absolvovala dcera celou výuku v autoškole. V případě vyslovené pochybnosti o platnosti lékařského posudku mohl komisař kontaktovat lékaře na uvedeném telefonním čísle (v době incidentu ordinoval) a ten by potvrdil platnost lékařského posudku, za který jsme řádně zaplatili poplatek 400,-CZK. Já jsem také neprodleně lékaře zavolala hned, jak jsem se dozvěděla, že dcera nebyla připuštěna ke zkoušce z výše uvedeného důvodu. Lékař se za celou svou praxi s něčím podobným nesetkal. Vše se mohlo řešit klidnou cestou, kdyby byla ochota situaci řešit. Ještě jednou Vám děkuji za odpověď a za vysvětlení.