Úmrtí instruktora - přechod do jiné autoškoly

Reagovat
Úmrtí instruktora - přechod do jiné autoškoly

Dobrý den,
Chtěl bych požádat o radu. Byl jsem žákem autoškoly RS v Děčíně, ale její majitel a jediný zaměstnanec zemřel. A chci se zeptat jak je to s přechodem do jiné autoškoly. Veškeré papíry mi byly vráceny tj. Průkaz žadatele kde mám zapsáno kolik mám odjetých jízd, přihláška, zdravotní posudek, stvrzenka o placení, papír kde je ještě jednou vypsáno kolik mám odjezděných jízd a odučených teorií + razítko autoškoly.
Chtěl bych jen přejít do jiné autoškoly a odjezdit si 7 jízd co mi zbývá a jít ke zkouškám a zaplatit jen příslušnou částku a ne znova celý výcvik.
Obvolal jsem spoustu autoškol, ale každá mi řekla to samé: Bohužel nemáte podpis majitele autoškoly, že jste ukončili výcvik.
A vesměs jsem se dozvěděl, že se ty autoškoly bojí aby neudělali nějaký podvod.
Ale jediný zaměstnanec autoškoly je mrtev a já jeho podpis nedokážu získat.
Je opravdu nutný jeho podpis i v takovémto případě? Přeci to musí jít i nějak jinak.
Děkuji za odpověď.Reakce

Problém úmrtí provozovatele autoškoly je řešen v zákoně č. 247/2000 Sb.:
§ 7 Registrace k provozování autoškoly pozbývá platnosti
a) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem registrace k provozování autoškoly,
b) dnem zániku živnostenského oprávnění v případě úmrtí fyzické osoby, která je držitelem registrace k provozování autoškoly,
c) dnem, kdy rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o odnětí registrace k provozování autoškoly nabylo právní moci.

Zánik živnostenského oprávnění potom v zákoně č. 455/1991 Sb. (živnostenský zákon) takto:

§ 13 Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele
(1) Zemře-li podnikatel, mohou v provozování živnosti pokračovat za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 5 až do skončení řízení o projednání dědictví
a) správce pozůstalosti, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti29),
b) dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner28a), i když není dědicem, je-li spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu26), nejdéle však do skončení insolvenčního řízení, a likvidační správce59),
e) pozůstalý manžel nebo partner28a) splňující podmínku uvedenou v písmenu c), pokud v živnosti nepokračují dědicové, nebo
f) svěřenský správce60), pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu.

(2) Pokud správce pozůstalosti povolaný zemřelým podnikatelem, anebo vykonavatel závěti, náleží-li mu správa pozůstalosti, nebo osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e) hodlá pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění zemřelého podnikatele, je povinna oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele, nestanoví-li tento zákon jinak. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele dnem jeho úmrtí, nepokračuje-li v provozování živnosti správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce. Nesplňuje-li osoba uvedená v první větě, která hodlá pokračovat v provozování živnosti, podmínky stanovené v § 6 nebo 7 nebo jsou-li u ní překážky podle § 8 anebo nemá-li pobyt na území České republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, je povinna neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(3) Pokud osoba uvedená v odstavci 2 větě první, která oznámila podle odstavce 2 pokračování v provozování živnosti, se rozhodla nadále nepokračovat v provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění zemřelého podnikatele, oznámí tuto skutečnost živnostenskému úřadu. Oprávnění pokračovat v provozování živnosti jí zanikne dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu, a nepokračuje-li v provozování živnosti jiná oprávněná osoba podle odstavce 1, zanikne tímto dnem i živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele.

(4) Správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský, insolvenční nebo likvidační správce je povinen oznámit pokračování v provozování živnosti ve lhůtě 1 měsíce ode dne úmrtí podnikatele, a pokud byl do funkce ustanoven později, do 1 měsíce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nesplňuje-li správce pozůstalosti jmenovaný soudem, svěřenský nebo insolvenční správce podmínky stanovené v § 7, je povinen neprodleně ustanovit odpovědného zástupce.

(5) Pokud živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele nezaniklo podle odstavce 2 nebo 3, může po skončení řízení o pozůstalosti pokračovat v provozování živnosti osoba uvedená v odstavci 1 písm. b), c) nebo e), jestliže prokáže, že nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti, a to i když neoznámila pokračování v provozování živnosti podle odstavce 2, nebo svěřenský správce, pokud byla majetková práva vztahující se k provozování živnosti pořízením pro případ smrti vložena do svěřenského fondu. Pokračování v provozování živnosti musí tato osoba do 3 měsíců od skončení řízení o pozůstalosti oznámit živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi podle tohoto zákona, jinak jí právo pokračovat v provozování živnosti zanikne marným uplynutím této lhůty. Právo pokračovat v provozování živnosti zanikne osobě, která oznámila pokračování v provozování živnosti podle věty druhé, nejpozději dnem vzniku vlastního živnostenského oprávnění nebo u ohlašovacích živností rozhodnutím živnostenského úřadu podle § 47 odst. 5 nebo 6 a u koncesovaných živností zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o koncesi. Živnostenské oprávnění zemřelého podnikatele zaniká marným uplynutím tříměsíční lhůty uvedené ve větě druhé nebo dnem zániku práva pokračovat v provozování živnosti poslední z pokračujících osob.
(6) Pro náležitosti oznámení podle odstavců 2 až 5 se použijí § 45, 46 a 50 obdobně.
(7) Pro účely zápisu do živnostenského rejstříku soud poskytne na žádost živnostenského úřadu údaj o pravomocném skončení řízení o pozůstalosti po zemřelém podnikateli.

Zkrátka bude třeba kontaktovat toho, kdo Vám vrátil papíry s tím, že je třeba uskutečnit kroky popsané v živn. zákonu. Ideálně sehnat odpovědného zástupce, aby se moholo formálně pokračovat alespoň tak, aby se započatí žáci dokončili nebo udělaly přvodky.

Mám za to, že absence podpis, byť je formálně potřebnou náležitostí by se dala po dohodě s obecním úřadem obce s rozšířenou působností mohla tolerovat, ev. za podmínek shora uvedených by podepsal dědic.