Dotaz

Reagovat
Dotaz

Dobrý den, nedávno jsem měla první pokus praktické zkoušky, a i přesto, že jízda byla bez jakýchkoliv přestupků, komisař mě po dokončení jízdy informoval, že mi potvrzení nevydá. Při příjezdu ke křižovatce, jsem měla dát přednost všem vozidlům (z důvodu odbočení vlevo jsem přednost dala protijedoucím, a taky vozidlům jedoucím po hlavní) bohužel, zrovna jelo hodně rychlejedoucích aut která měla přednost, a proto jsem se rozhodla počkat, než bude bezpečné odbočit, čekání trvalo nanejvýš minutu, poté bylo volno, a já jsem vyjela, ale komisař mi řekl, že jsem se tam prostě měla někdy stihnout "vecpat" i když měli přednost a na základě tohoto mi odmítl dát potvrzení. Zajímá mě tedy, jestli je opravdu čekání, než projedou vozidla s předností důvodem k nevydání potvrzení? Děkuji za odpověď.Reakce

Vážená tazatelko,
je velmi problematické vyjádřit se objektivně k průběhu Vaší zkoušky jejímž výsledkem bylo negativní hodnocení, neboť nám nejsou známy všechny okolnosti, nemáme k dispozici obsah záznamu o průběhu zkoušky, který vyhotovuje zkušební komisař a který absolvent zkoušky podepisuje, čímž stvrzuje seznámení s hodnocením zkoušky a taktéž nedisponujeme zmocněním k vyžádání tohoto záznamu za účelem nestranného posouzení celé jízdy v kontextu s hodnocením zkušebního komisaře.
Budeme-li vycházet výhradně z Vámi uvedeného popisu situace, pokud se tomu tak skutečně stalo, pak lze hodnotit postup zkušebního komisaře jako nestandardní a diskutabilní, zejména ve způsobu odůvodnění negativního hodnocení. Pokud by se měl žadatel do proudu jedoucích vozidel skutečně „vecpat“, jak uvádíte, znamenalo by to, že by řidič takového vozidla byl nucen řidiče vozidel jedoucích po hlavní pozemní komunikaci a protijedoucích vozidel přinejmenším omezit, což sice není přestupkem, avšak s ohledem na odhad vzdálenosti a rychlosti jedoucích vozidel u začínajících řidičů, může takový úkon být riskantní, neboť by mohl hraničit s ohrožením, v důsledku čehož by byl výsledek zkoušky také negativní.
Pokud nesouhlasíte s hodnocením výsledku zkoušky, jste přesvědčena, že vaše jízda prokázala všechny požadované znalosti, dovednosti a chování tak, jak je požaduje platná právní úprava a totéž Vám potvrzuje i Váš učitel výcviku, který byl zkoušce přítomen, pak se můžete obrátit se svou námitkou na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři, kteří se z výkonu své činnosti zodpovídají právě ministerstvu. Doporučujeme vyžádat si na příslušném úřadu, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce, příp. stížnosti přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Dlužno doplnit, že se jedná o poněkud zdlouhavější akt a jeho výsledek nelze předjímat, tedy zda ministerstvo rozhodne o nároku na opakování první zkoušky či zda po šetření námitku jako neopodstatněnou zamítne. V průběhu šetření nebudete moci pokračovat opakovanou zkouškou, neboť by podané námitky ztrácely smysl. Proto je dobré vše důkladně zvážit.
Dlužno doplnit, že zkouška z praktické jízdy je zkouškou znalostí, dovedností a chování žadatele o řidičské oprávnění v provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o státní zkoušku, přičemž požadavky na prověření znalostí, dovedností a chování budoucího řidiče jsou stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb., a prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 167/2002 Sb., jejichž obsah a rozsah si můžete v uvedených předpisech ověřit. Doporučujeme stanovené podmínky prostudovat a následně zhodnotit jejich naplnění, a tudíž i opodstatněnost námitek či stížnosti.