Dotaz na průběh zkoušek

Reagovat
Dotaz na průběh zkoušek

Dobrý den, měl bych dotaz zda-li je toto v pořádku. Dnes jsem absolvoval druhé zavěrečné jízdy v Praze neúspěšně. Celkový průběh jízdy byl cca 5 min kdy mě komisař zastavil s verdiktem nesplněno.

Problém byl takový- po vyjetí z Bohdalce a odbočení směr Eden ( rovný úsek, kopec směrem dolů, hlavní silnice) jsem jel rychlostí 40-45 kilometrů bez přídání plynu, přede mnou ani za mnou 30 metrů žádé auto a při dojetí na křižovatku byla zkouška ukončena s verdiktem: neumíte řadit, celou dobu jste jel z kopce na druhý převodový stupeň.

Jsem si toho vědom, nicméně předpokládám že toto je na mě a pokud se motor nedostává do vysokých otáček a vím že přijedu za chvíli na semaforovou křižovat tak jsem prostě třetí stupen nedal.

Je toto opravdu důvod k vyhození žáka od zkoušek, aniž bych udělal jakýkoliv jiný přestupek

Děkuji za odpověď

Šroub VojtěchReakce

Vážený pane,
po prostudování Vašeho dotazu Vám sdělujeme následující.
Zkouška z praktické jízdy je zkouškou znalostí, dovedností a chování žadatele o řidičské oprávnění v provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o státní zkoušku, požadavky na prověření znalostí, dovedností a chování budoucího řidiče jsou stanoveny zákonem č. 247/2000 Sb., a prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 167/2002 Sb., jejichž obsah a rozsah si můžete v uvedených předpisech ověřit.
Při posouzení Vámi popisované trasy, druhu pozemní komunikace, počtu jízdních pruhů a dopravně technického stavu pozemní komunikace a s ohledem na zákonný požadavek na prokázání schopnosti ovládání motorového vozidla, jako například řízení s ohledem na snížení spotřeby paliva a emisí, zrychlení vozidla až na vhodnou rychlost a její udržování i během řazení rychlostních stupňů, maximální využívání možnosti změn převodových stupňů ve spojení s hospodárným, bezpečným, energeticky účinným a rozhodným způsobem jízdy spolu s dodržováním povinností řidiče, správnými a včasnými reakcemi a s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích lze konstatovat, že jízda na druhý rychlostní stupeň není, s ohledem na zákonné požadavky na znalosti, dovednosti a chování, zcela optimální. Dlužno však doplnit, že zkouška z praktické jízdy v provozu, tedy ve druhé části jízdy u skupiny B, trvá nejméně 20 minut. Ukončena může být teprve po splnění všech zákonem požadovaných úkonů. Zkouška může být také ukončena v případě, že dojde k takovému porušení pravidel provozu, které ohrozilo vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel. V takovém případě se zkouška okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm „neprospěl“. Z vašeho popisu plyne, že k takovému ohrožení či zásahu nedošlo, pročež měla zkouška dále pokračovat. Zkušební komisař měl dostatek času a možností volby vhodných dopravních situací a dopravního prostředí, aby si prověřil, zda vládnete dostatečnými znalostmi a dovednostmi k řízení motorových vozidel a zda počáteční nejistota byla způsobena nadměrnou nervozitou.
O průběhu zkoušky vede zkušební komisař písemný záznam, který dává k podpisu hodnocenému žadateli, který jím stvrzuje odůvodnění a seznámení s výsledkem zkoušky. Také se může žadatel do záznamu k hodnocení vyjádřit.
Vycházejíc z Vašeho popisu lze konstatovat, že zkušební komisař nepostupoval v souladu s platnou právní úpravou. Pokud nesouhlasíte s hodnocením výsledku zkoušky, můžete se obrátit se svou námitkou na Ministerstvo dopravy, jež je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři, kteří se z výkonu své činnosti zodpovídají právě ministerstvu. Ministerstvo prověří Vaši námitku na průběh zkoušky a její hodnocení. Doporučujeme vyžádat si na Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení zkušebních komisařů, kopii záznamu o průběhu zkoušky a tu k námitce, příp. stížnosti přiložit. Ministerstvo Vaši námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. Dlužno doplnit, že se jedná o poněkud zdlouhavější akt a jeho výsledek nelze předjímat, tedy zda ministerstvo rozhodne o nároku na opakování první zkoušky či zda po šetření námitku jako neopodstatněnou zamítne, nebudete moci v průběhu šetření pokračovat opakovanou zkouškou, neboť by podané námitky ztrácely smysl.
Pokud hodláte ve zkoušce pokračovat opravnou zkouškou (myšleno opakovanou zkouškou podle zákona), pak doporučujeme podat stížnost na postup a vedení zkoušky ze strany zkušebního komisaře, přičemž v průběhu jejího projednávání nebudete nikterak omezován v absolutoriu opakované zkoušky. Ministerstvo stížnost vyhodnotí a seznámí Vás s výsledky a přijatými opatřeními vůči postupu zkušebního komisaře.