Vrácení řidičáku po zkoušce

Reagovat
Vrácení řidičáku po zkoušce

Dobrý den byl mi odebrán Řp už tak před 5lety odevzdány na úřadě kyjov.zajimalo by mě jak dlouho bude trvat než Řp dostanu zpět když leží na úřadě kyjov po úspěšnem složení testů SK.B. DěkujiReakce

Vážený pane,
abychom Vám mohli poskytnout relevantní informace, je třeba abyste sdělil bližší podrobnosti Vašeho případu, ale pouze pokud budete sám chtít. Není nám znám důvod "odebrání" Vašeho řidičského průkazu. Příčin může být několik a způsob vrácení řidičského oprávnění, potažmo řidičského průkazu muže být v různých případech podmíněn doložením různými podkladů.
Může se jednat o zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pozbytí řidičského oprávnění pro ztrátu odborné či zdravotní způsobilosti, dosažení 12 bodů v bodovém systému řidiče apod. V obecném pojetí platné právní úpravy platí, že akt vrácení řidičského oprávnění je zpravidla podmíněn podáním žádosti, ke které se dokládá potvrzení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, posudek zdravotní způsobilosti, dopravně psychologické vyšetření apod. Odborná způsobilost je potvrzena na základě absolutoria zkoušky, která sestává u skupiny B ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy formou testu a zkoušky z praktické jízdy. Podle Vašeho vyjádření jste zatím absolvoval pouze test, tudíž zkouška není ještě dokončena, pročež nemůžete disponovat potvrzením odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a proto i kdybyste na příslušném úřadu žádal o vrácení řidičského oprávnění, nemohl by Vám úřad resp. správní orgán, vyhovět. Co se týče doby trvání řízení o vrácení řidičského oprávnění, jedná se o správní řízení a správní orgán má stanovenou lhůtu do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve svém dotazu dále tvrdíte že původní řidičský průkaz "leží na úřadě Kyjov"- I zde mohou nastat okolnosti, pro které není možné vrátit původní řidičský průkaz. Například mohla v průběhu zmiňovaných pěti let skončit jeho platnost, nebo, jednalo-li se o zadržení řidičského průkazu, nezaslal úřad příslušný pro rozhodování o zadržení, řidičský průkaz úřadu příslušnému podle místa bydliště jeho držitele apod. Jak vidíte, příčin prodlení ve vydání rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění a vrácení řidičského průkazu, může být mnoho. Proto je důležité případ podrobněji popsat.
Pokud by v Vaší strany byly k žádosti o vrácení řidičského oprávnění doloženy veškeré potřebné podklady a uplynula by doba jednoho měsíce od tohoto podání, máte právo, prostřednictvím nadřízeného správního orgánu, tedy krajského úřadu - odboru dopravy, žádat o ochranu proti nečinnosti úřadu. Krajský úřad poté nařídí správnímu orgánu I. stupně, konat. Pokud hodláte získat konkrétnější informace, je třeba, jak již bylo opakovaně uvedeno, svůj dotaz blíže specifikovat.

 
 


Z Vašeho podání není zřejmé, jak pozbyl řidičské oprávnění. Ani za jeden ze zmiňovaných přestupků se zákaz činnosti neukládá. Patrně šlo o vybodování. Podmínky vrácení řidičského oprávnění jsou dány zákonem a žádný úředník si je nemůže podle sebe měnit ani užít tzv. "správní uvážení". Nezaplacení pokuty by bylo toliko důvodem k neprominutí zbytku trestu zákazu činnosti.
Má-li splněné Vámi citované náležitosti, potom je třeba do 6 měsíců od přezkoušení podat žádost na Městském úřadu podle místa bydliště a ten musí rozhodnout.

 
 


Musíte požádat soud o prominutí zbytku trestu.