Stanovisko MDČR ke zrušenému školení řidičů -§ 51 odst. 1 písm. h) zákona č. 247/2000 Sb.

Reagovat
Stanovisko MDČR ke zrušenému školení řidičů -§ 51 odst. 1 písm. h) zákona č. 247/2000 Sb.


Jako provozovatel školicího střediska jsem v březnu 2018 v souladu s ustanovením § 51 odst. 1, písm. h) zákona 247/2000Sladu b., 5 pracovních dní před zahájením školení, odeslal seznam přihlášených účastníků. Školení bylo nahlášeno na sobotu 21.3.2018 od 7.00 hod.
Majitel firmy, v den školení, hodinu před začátkem školení telefonicky z provozních důvodů zrušil. Z toho důvodu jsem kolem 8.00 hod. z provozovny odešel.
Školení se neuskutečnilo a tudíž nikomu nebylo vydáno potvrzení o absolvovaném školení a na příslušné magistráty a obce s rozšířenou působností žádné seznamy o provedeném školení nebyly odeslány.
Uvedený den kolem 8.30 h. se dostavila kontrolní skupina Krajského úřadu Ústeckého kraje. V provozovně nikoho nezastihla. Následně bylo vydáno Rozhodnutí, proti kterému jsem se odvolal. Ve věci probíhá správní soud.
¨
Z rozhodnutí MDČR , zejména z jeho odůvodnění je zcela zřejmé, že jejich výklad zákona je ve zřejmém rozporu se zákonem č. 247/2000 Sb., s ustanovením § 51 odst. 1, písm. h),
neboť zákon o takové povinnosti v uvedené ustanovení vůbec nehovoří. Odvolací správní orgán uvádí, že :
...uvedené ustanovení zakotvuje povinnost hlásit změny v seznamu přihlášených účastníků krajskému
úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději 1 pracovní den před konáním
školení, přičemž jestliže se školení nekonalo vůbec, došlo ke změně v seznamu přihlášených
účastníků, jejichž počet tímto klesl na nulu, a tudíž byl odvolatel povinen takovou změnu hlásit
příslušným orgánům. Výklad odvolatele by v podstatě znamenal, že si provozovatel školicího
střediska může libovolně rušit či měnit místo, datum či čas školení bez jakéhokoli postihu a vyhýbat
se tak případným kontrolám, což jistě nebylo úmyslem zákonodárce.

Závěr :
1) Souhlasím jen v té části, že provozovatel školicího střediska nemůže libovolně měnit místo, datum či čas již nahlášeného školení aniž by tuto skutečnost s předstihem oznámil .

2) Zrušit školení je plně v mé kompetenci a žádná povinnost při neuskutečněném školení , na rozdíl od provedeného školení, pro mne ze zákona nevyplývá.

3) Ohledně požadavku, hlásit jeden pracovní den předem, že se školení neuskuteční a zasílat nulové seznamy považuji za nesmysl. Školení provádím v sobotu. V sobotu nikdo nepřijde, těžko jsem to mohl v pátek sdělit.

Dotaz zní :

Je z Vaší strany možnost a ochota posoudit výše uvedené ,odst. 1,2.
Případně projednat s MDČR a získat jiné stanovisko, neboť se toto přelomové rozhodnutí týká všech školicích středisek v ČR.

Václav OtecReakce

Vážený tazateli,
není porušením výše citovaného ustanovení zákona, když se školení zcela zruší.
Z vašeho vyjádření není zřejmé, zda jste se měl dopustil přestupku a jakého.
Pro kvalifikovanou odpověď je třeba znát ceký správní spis. Tam bude přesně popsán skutek, co jste porušil a jaký přestupek je v tom spatřován.
Chcete-li, napište nám na email, zkusíme Vám v tom více poradit i co do soudního sporu.