Posudek

Reagovat
Posudek

Dobrý den, dostala jsem v květnu 2022 lékařský posudek s rozhodnutím "způsobilá s podmínkou odložení o měsíc, než zaberou léky". Autoškola přihlášku přijala, výcvik proběhl s odložením o jeden měsíc, byl zaplacen a teď před zkouškami je s tímto posudkem problém. Je tato podmínka v posudku problém k přijetí ke zkoušce? Jak prosím postupovat?
Děkuji a hezký den.Reakce

Vážená tazatelko,

lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro účely získání řidičského oprávnění uplatňujete 2x. Poprvé je to při přijetí do výuky a výcviku, kdy jej předkládáte provozovateli autoškoly a podruhé, po úspěšném složení zkoušek, jej předkládáte úřadu, který rozhoduje o udělení řidičského oprávnění.
Zkušební komisař kontroluje žádost i lékařský posudek a pokud jsou v něm nějaké nedostatky, může Vás, jako správný úředník, na tyto skutečnosti upozornit s tím, že by při podání žádosti o udělení řidičského oprávnění mohl nastat nějaký procesní problém. Ovšem není to důvod pro nepřijetí žadatele ke zkoušce. Jedná se o nesprávný úřední postup, který Vás poškozuje a upírá Vám Vaše procesní práva. Můžete se obrátit se stížností na tajemníka úřadu, nebo na krajský úřad, odbor dopravy, v jehož územní působnosti se obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož jste zkoušku měla vykonat, nachází.
Zkušební komisař není oprávněn se zabývat lékařským posudkem. Lze podat žalobu na nezákonný zásah správního orgánu. Již je k tomu judikatura.
Citace z rozsudku:
53. Jinými slovy posudek o zdravotní způsobilosti sám o sobě není podmínkou pro vykonání zkoušky z odborné způsobilosti, když splnění těchto dvou (a dalších) podmínek je nezbytné k udělení řidičského oprávnění, které dle § 92 odst. 1 zákona o silničním provozu uděluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Zákon tedy nepředpokládá, že by splnění podmínek nezbytných k udělení řidičského oprávnění včetně řádného lékařského posudku o zdravotní způsobilosti žadatele mělo být kontrolováno při jiném úkonu žalovaného správního orgánu, tedy např. prostřednictvím zkušebního komisaře při konání zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, resp. před jejím konáním.
54. Soud se ztotožnil s právním názorem žalobkyně, že ze zákona č. 247/2000 Sb. nevyplývá pravomoc zkušebního komisaře k tomu, aby kontroloval doklady potřebné k přijetí do výuky a výcviku včetně dokladu o zdravotní způsobilosti uchazečů o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Zákon je koncipován tak (srov. zejména jeho část čtvrtou), že v zásadě svěřuje zkušebnímu komisaři pouze ověřovat teoretické znalosti uchazečů v rozsahu požadovaném právními předpisy a praktické dovednosti provedením zkušební jízdy. Daná pravomoc dle názoru soudu nevyplývá ani z povahy věci, když žalovaný nepředložil žádné zásadní důvody, pro které by zkušební komisař měl znát obsah dokladu o zdravotní způsobilosti uchazeče o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti.