Profesní školení řidičů

Reagovat
Profesní školení řidičů

Při kontrole prováděného školení kontrolní orgán měl výhrady k zápisu v třídní knize školení. Konkrétně, dva zapsaní žáci, kteří se předem omluvili, že nepřijdou byli oznčeni jako nepřítomní a jiní tři žáci, kteří se nedostavili, ani nedali vědět, zda se dostaví, označeni jako nepřítomní nebyli. Vyučující to odůvodnil, že při presentaci je neoznačil z důvodů,kdyby se dostavili později by to již nebylo možné zpět zapsat. Kontrolní orgán tvrdil, že musí být škrtnutí hned při prsentaci.
Dotaz: je na to nějaký předpis, kde je stanoveno, že musí vyučující ihned při presentaci vyškrtout z účasti nepřítomné, a že to nemůže učinit až na závěr kurzu?
Děkuji za odpověĎ a přeji hezký den. Jan ŠtěňhaReakce

Vážený tazateli,
dle ust. § 51 odst. 1 písm. g) zákona č. 247/2000 Sb. má provozovatel školícího střediska povinnost vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků [porušení této povinnosti zakládá skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 56 odst. 2 písm. e) zákona
č. 247/2000 Sb.]. Ve svém dotazu neuvádíte, v jakém okamžiku školení se kontrolní orgán dostavil, ani o jaké školení se jednalo. Nicméně je povinností řidiče absolvovat školení v plném předepsaném rozsahu, např. v případě pravidelného školení v rozsahu 7 hodin. Postup lektora, který neoznačil nepřítomné účastníky školení s tím, že mohou přijít později, nemá žádnou zákonnou oporu. V tomto směru se ztotožňuji se závěrem kontrolního orgánu, že pro účely řádného vedení evidence účastníků školení je třeba nepřítomné účastníky vyškrtnout (či jinak vyznačil) hned v úvodu školení.

 
 


Vážený tazateli,

pokud chce provozovatel školicího střediska dostát své povinnosti řádně vést evidenci o uskutečněné výuce, popř. výcviku, včetně účastníků školení, je třeba, aby nepřítomní účastníci byli řádně označeni. Např. přeškrtnutím, popř. poznámkou "nedostavil se" a pod. Z prázdné kolonky na podpis není zcela zřejmé, zda se účastník nedostavil, nebo se pouze zapomněl podepsat.