Závěrčná jízda

Reagovat
Závěrčná jízda

Dobrý den, mohu se zpetat, zda je důvodem nesplnění jízdy u závěrečné zkoušky "pirátská jízda?" Podotýkám, bez jakéhokoliv pořekročení předpisů, či rychlosti? Komisař si prý nebyl jistý. Jak máme postupovat, nebo se bránit takovému jednání. Máme si vyžádat písemné vyjádření k důvodu nesplnění jízdy. Má to vůbec nějaký smysl? Syna ještě čeká poslední jízda. U první ho vyhodil z důvodu vyhýbání se jinému autu, což ten stejný komisař vyhodnotil, že má v plánu jet do jenosměrky, kam samozřejmě nevjel. Děkuji.Reakce

Vážená tazatelko,
o výsledku zkoušek z praktické jízdy Vašeho syna, jistě provedl zkušební komisař záznamy, ve kterých uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkouškách z praktické jízdy, se kterými byl Váš syn seznámen. Podpisem záznamu o průběhu zkoušek z praktické jízdy potvrdil seznámení s výsledkem zkoušek a odůvodněním výsledného hodnocení. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici tyto záznamy o průběhu zkoušek, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření, respektive z vyjádření Vašeho syna Vám, jelikož Vy jste u zkoušky z praktické jízdy nebyla přítomna. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace Váš syn nalezne v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámí s požadavky na zkoušku, bude mu jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti. Měl možnost odmítnout záznamy o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepisuje záznam učitel autoškoly). Jestliže s hodnocením zkušebního komisaře nesouhlasí, cítí se poškozený a je přesvědčen, že má potřebné znalosti a dovednosti v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, má možnost při další zkoušce vznést požadavek, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Dále má možnost se se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. K námitce přiloží kopie záznamu o průběhu zkoušek, které si může vyžádat na příslušném úřadu, kde vykonal zkoušky. Ministerstvo námitku prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných u zkoušky a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení, by se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastnil osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Tento proces je zdlouhavý, proto je dobré vše důkladně zvážit. Dle našich zkušeností některým žadatelům při závěrečných zkouškách základní výcvik 28 hodin praktického výcviku předepsaný pro skupinu B opravdu nestačí. Bez řádné přípravy zkouška zpravidla bývá neúspěšná. Doporučujeme Vašemu synovy řádně se připravit na opakovanou zkoušku z praktické jízdy doplňovacím výcvikem.