Neúspěšný 3 pokus závěrečné zkoušky.

Reagovat
Neúspěšný 3 pokus závěrečné zkoušky.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li dále uvedené důvody, které mi uvedl komisař jsou hodné toho, abych neprospěl u zkoušky (jedná se pouze o jízdy v testech bylo hned na první pokus vše vpořádku). Takže důvody, které mi byly uvedeny jako důvod k neprospění u zkoušky: opomněl kontrolu motorového prostoru, moc malý boční odstup od vozidel, při zaparkování na parkovišti u supermarketu nebylo zajeto úplně do místa tudíž kousek auta trčel z místa, údajné nerozhlídnutí na přednosti z prava na parkovišti u supermarketu. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď. Láska FilipReakce

Vážený tazateli,
Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Jestliže jste po třetí nesložil zkoušku z praktické jízdy, tak pravděpodobně není chyba ve zkušebních komisařích, (dle našeho zjištění Vás zkoušeli dva různí zkušební komisaři), ale ve Vaší přípravě při výcviku v řízení vozidla v autoškole. Bez řádné přípravy zkouška zpravidla bývá neúspěšná. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, (např. před zahájením jízdy prověřit stav provozních kapalin, dodržování bezpečného bočního odstupu po stranách vozidla s ohledem na rozměry vozidla atd.). O výsledku zkoušek z praktické jízdy, jistě provedli zkušební komisaři záznamy, ve kterých uvedli všechny nedostatky zjištěné při zkouškách z praktické jízdy, se kterými Vás seznámili. Podpisem záznamu o průběhu zkoušek z praktické jízdy jste potvrdil seznámení s výsledkem zkoušek a odůvodněním výsledného hodnocení. Měl jste možnost odmítnout záznamy o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepisuje záznam učitel autoškoly). Jestliže jste s hodnocením zkušebních komisařů nesouhlasil, cítil jste se poškozený a byl jste přesvědčen, že máte potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, měl jste možnost vznést požadavek, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Dále jste měl možnost se se svoji námitkou na výrok zkušebních komisařů obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. K námitce byste přiložil kopie záznamu o průběhu zkoušek, které jste si mohl vyžádat na příslušném úřadu. Ministerstvo by Vaši námitku prověřilo, vyžádalo, by si vyjádření osob přítomných u zkoušky a posoudilo skutkový stav věci a následně by vydalo stanovisko k postupu zkušebních komisařů a jejich hodnocení. V případě zjištění pochybení, by se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastnil osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva. Ve Vašem případě budete muset absolvovat nový výcvik a po té máte nárok na tři opakované zkoušky, které musí být provedeny ve lhůtě 12 měsíců ode dne zahájení první zkoušky.

 
 Vážený tazateli,
jestliže žadatel o řidičské oprávnění (po 01. 07. 2021 - první zkouška) neprospěje třikrát z praktické jízdy, musí se před další zkouškou podrobit novému výcviku (např. skupina B - 28 hodin jízd po 45 minutách). Po absolvování výcviku, smí žadatel o řidičské oprávnění zkoušku, ve které neuspěl (praktická jízda), opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje–li ani při těchto opakovaných zkouškách z praktické jízdy, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Na dokončení má celkem 12 měsíců od prvé zkoušky, tedy ode dne, kdy napsal test. Test, případně techniku, jak píšete, neopakuje.