Řízení C

Reagovat
Řízení C

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli se může jezdit s popelařským vozem bez pauzi podle AETR - 45MIN. pauza. Jezdí se stačí podle zaměstnavatele pouze 30minut na jídlo (pauzu). Porušuje se tím předpisy nebo se může normálně jezdit?
Známý u Rozvozu uhlí prý má také jen 30minut. Ale nemají namontován tachograf.
Je to vše podle předpisů nebo máme trvat na 45minutach po 4.5h řízení? Děkuji za odpověďReakce

Vozidlo pro svoz komunálního odpadu bezpochyby splňuje podmínky pro uplatňování Nařízení 561(nikoliv AETR jak pisatel uvádí) V takzvaných fakultativních výjimkách tedy článku 13 najdeme pod písmenem
h) vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů;
tedy řidič vozidla pro svoz komunálního odpadu se bude řídit národními předpisy a tím je zákon 111/1994 Sb. kde v
§ 3a
Doba řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku
se stanoví toto
(3) Články 5 až 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy 4d) se nepoužijí na přepravu vymezenou v článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(4) Při přepravě prováděné podle odstavce 3 je řidič povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nejvýše 4,5 hodin řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem a jeho nákladem.
6) Při přepravě prováděné podle odstavce 3
a) je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
1. prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě 4e), jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem, nebo
2. prostřednictvím jiného záznamového zařízení nebo ručně, jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem; v takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě 4e) nepoužije,
b) musí mít řidič u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole,
c) je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, v souladu s písmenem a) vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a v souladu s písmenem b) měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole, a
d) je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.
TEDY JSTE POVINEN DODRŽOVAT NEJEN BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY, ALE ZÁZNAM VÉST POMOCÍ DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU,JE-LI JÍM VOZIDLO VYBAVENO TEDY VLASTNIT PAMĚŤOVOU KARTU DO TACHOGRAFU A PŘEDKLÁDAT ZÁZNAM PŘI KONTROLE ZA UVEDENÉ OBDOBÍ 7 DNŮ. ČLÁNEK 8 NAŘÍZENÍ (doby denních a týdenních odpočinků) PRO VÁS PLATÍ V PLNÉM ROZSAHU. JE S PODIVEM ŽE VÁS TAKTO NEINFORMOVALO VAŠE ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO.