emisní známky

Reagovat
emisní známky

Dnem 1.července nabylo účinnosti vládní nařízení 280/2020 o emisních plaketách.
¨Protože se nikde neobjevily žádné podrobnosti, měl bych dva dotazy :
1) Budou tyto plakety platit pouze v ČR, nebo v celé EU ?
2) Kde bude možno si je opatřit ?Reakce

Vážený pane,

předně je třeba zmínit, že se nejedná o otázku, která by měla směřovat na autoškolského ombudsmana. Nicméně k Vašemu dotazu.
1) Nařízení vlády č. 280/2020 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, je vydáno podle § 14 odst. 8) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zda plakety budou platit pouze v ČR nebo v celé EU není v uvedeném zákoně ani v nařízení vlády uvedeno. Jediná zmínka v zákoně č. 201/2012 Sb., v této souvislosti je v § 14 odst. 1 písm. c) "silniční motorová vozidla označená emisní plaketou vydanou v jiném státě, pokud podmínky pro označení silničních motorových vozidel emisní plaketou a podmínky provozu v nízkoemisní zóně v tomto státě jsou obdobné jako podmínky stanovené tímto zákonem; vzory emisních plaket vydaných v jiném státě, s nimiž je povolen vjezd do nízkoemisní zóny podle tohoto zákona, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup". Je tedy potřeba se v této otázce obrátit na ministerstvo životního prostředí.
2) Dle § 14 odst. 6) zákona č. 201/2012 Sb., "Distribuci emisních plaket zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ministerstvo". Ministerstvem je myšleno ministerstvo životního prostředí.