Dotaz ohledně zkušebního komisaře

Reagovat
Dotaz ohledně zkušebního komisaře

Dobrý den, moje manželka již po 5. nesložila zkoušku z praktické části v autoškole v Hlučíně, tedy z jízdy. Opakovaně jí komisař sděluje, že se mu nelíbí řazení. Teď naposled se komisaři nelíbilo také parkování. Chtěl jsem se zeptat zda v takovém případě může komisař označit zkoušku za neúspěšnou a sdělit žákovi jako důvod že se mu nelíbí řazení a její parkování. Já sám jsem řidič autobusu a přijdou mi takovéto výroky od komisaře zvláštní. Mockrát děkuji za odpověď.Reakce

Jestliže Vaše manželka po 5. nesložila zkoušku z praktické jízdy, tak pravděpodobně nebude chyba ve zkušebním komisaři, ale v přípravě Vaší manželky při výcviku v řízení vozidla v autoškole. Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznamy o průběhu zkoušek, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Důvody, které uvádíte, dle kterých byla, Vaše manželka hodnocena stupněm neprospěl, jsou opodstatněné. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel dopustí přestupku či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, např. správné používání ovládacích prvků s ohledem na způsob a kvalitu jízdy, schopnost řídit hospodárně a šetrně k životnímu prostředí, ovládání řadicí páky, řazení převodových stupňů (řazení na vyšší převodové stupně, řazení na nižší převodové stupně s přihlédnutím k otáčkám motoru za minutu), spojky, akcelerátoru, řízení, brzdového systému včetně pomocných brzdových systémů, je-li jimi vozidlo vybaveno. V průběhu zkoušky, couvat se zatáčením vlevo i vpravo, zaparkovat vozidlo (parkování podélné, jízdou vzad a vpřed, kolmé parkování jízdou vzad a vpřed, šikmé parkování), opustit parkovací prostor, nikoliv pouze jízdu bez dopravních přestupku. O výsledku zkoušek z praktické jízdy, jistě provedl zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkouškách z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušek z praktické jízdy Vaše manželka potvrdila seznámení s výsledkem zkoušek a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla možnost odmítnout záznamy o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepisuje záznam učitel autoškoly). Abychom mohli posoudit Vámi uváděné důvody neúspěchu při zkouškách z praktické jízdy Vaší manželky, je třeba, aby si vyžádala na příslušném úřadu kopie Záznamu o průběhu zkoušky a pokud nám tyto záznamy poskytnete k analýze, můžeme Vám sdělit podrobnější informace, případně posoudit i průběh zkoušky. Pokud s hodnocením zkušebního komisaře Vaše manželka nesouhlasí, cítí se poškozena, a je přesvědčena, že má potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, má možnost vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, ale může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho, (v tomto případě by musela přejít do autoškoly spadající pod jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností a vykonat opakovanou zkoušku u tohoto úřadu). Také, může požádat, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Dále se může se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. K námitce přiloží kopie záznamu o průběhu zkoušek. Ministerstvo námitku Vaší manželky prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva.