Zkušební jízda "příliš blízko"

Reagovat
Zkušební jízda "příliš blízko"

Dobrý den, dnes prováděla dcera 2. zkušební jízdu u p. komisaře Košuty.
U první zkoušky jí zasáhl do řízení zástupce autoškoly - jela příliš blízko vozidla.
Vzhledem k tomu, že byl proveden zásah do řízení, je neprovedení zkoušky pochopitelné.
Dnes opět neuspěla. Komentář komisaře: " Jedete pěkně - plynule, vozidlo máte pod kontrolou. Víte, co děláte, ALE jela jste příliš blízko stojícího vozidla. Vím, že to auto stojí v křižovatce a musíte se nějak zařadit, ale přesto vám zkoušku nedám." Nikoho neomezila, neohrozila, nezpůsobila žádnou škodu na zdraví ani na majetku.
Je někde "definováno" co znamená příliš blízko?
Je možné se jako "veřejnost" účastnit zkušební jízdy?
Situace se udála na křižovatce ulic Březinova (jednosměrka, stopka) a Kollárova. Auta v této oblasti stojí až v křižovatce - nedodržují "žlutou čáru"...
Děkuji za odpověď.Reakce

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici záznam o průběhu zkoušky, můžeme vycházet pouze z Vašeho jednostranného vyjádření. Důvody, které uvádíte, dle kterých byla, Vaše dcera hodnocena stupněm neprospěl, jsou opodstatněné. Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy v první i druhé části zkoušky prokázat potřebné znalosti a dovednosti, které musí zkušební komisař prověřit. Potřebné informace naleznete na stránkách Autoškolského ombudsmana, nebo v § 19 prováděcí vyhlášky č.167/2002 Sb., zákona č.247/2000 Sb., které zahrnuje i hodnocení zkoušky z praktické jízdy. Pokud se seznámíte s požadavky na zkoušku, bude Vám jasné, že hodnocení stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ není vázáno na stav, zda se žadatel přestupku dopustí či nikoliv. Je známo mnoho případů, kdy žadatel při zkoušce nespáchal jediný přestupek, přesto byl, hodnocen stupněm neprospěl. Žadatel totiž musí prokázat všechny zákonem požadované znalosti a dovednosti, např. zásady defenzivní jízdy, jízdu kolem překážek (zaparkovaných vozidel, kde musí počítat s tím, že řidič či cestující zaparkovaného vozu, mohou náhle otevřít levé dveře), schopnost udržování bezpečné vzdálenosti před vozidlem, bezpečný boční odstup po stranách vozidla, dostatečnou a bezpečnou vzdálenost od ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, nikoliv pouze jízdu bez přestupku. O výsledku zkoušky z praktické jízdy, jistě provedl zkušební komisař záznam, ve kterém uvedl všechny nedostatky zjištěné při zkoušce z praktické jízdy. Podpisem záznamu o průběhu zkoušky z praktické jízdy Vaše dcera potvrdila seznámení s výsledkem zkoušky a odůvodněním výsledného hodnocení. Měla možnost odmítnout záznam o zkoušce z praktické jízdy podepsat, (v tomto případě podepíše záznam učitel autoškoly). Abychom mohli posoudit Vámi uváděné důvody neúspěchu při zkoušce z praktické jízdy Vaší dcery, bylo by dobré, aby si vyžádala na příslušném úřadu kopii Záznamu o průběhu zkoušky a pokud nám tento záznam poskytnete k analýze, můžeme Vám sdělit podrobnější informace, případně posoudit i průběh zkoušky. Pokud s hodnocením zkušebního komisaře Vaše dcera nesouhlasí, cítí se poškozena, a je přesvědčena, že má potřebné znalosti a dovednostmi v řízení motorových vozidel, tak jak vyžaduje platná legislativa, má možnost vznést požadavek na jiného zkušebního komisaře, ale může nastat problém, pokud obecní úřad má jen jednoho. Nebo, může požádat, aby byl zkoušce přítomen pracovník, například příslušného krajského úřadu pověřený výkonem státního dozoru. Dále se může se svoji námitkou na výrok zkušebního komisaře obrátit na Ministerstvo dopravy, které je orgánem státního dozoru nad zkušebními komisaři. K námitce přiloží kopii záznamu o průběhu zkoušky. Ministerstvo námitku Vaší dcery prověří, vyžádá si vyjádření osob přítomných zkoušce a posoudí skutkový stav věci a následně vydá stanovisko k postupu zkušebního komisaře a jeho hodnocení. V případě zjištění pochybení se zástupce ministerstva další zkoušky zúčastní osobně. V takovém případě hodnotí jízdu zkušební komisař a následně jízdu a průběh vedení zkoušky pracovník ministerstva.
Přítomnost veřejnosti při zkoušce z praktické jízdy nám upravuje § 43 odst. 4. zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zkoušky se účastní zkušební komisař, učitel výcviku autoškoly, která žadatele přihlásila ke zkoušce (zpravidla ten, který žadatele připravoval). Zkoušky se může dále účastnit osoba pověřená výkonem státního dozoru, vrchního státního dozoru a tlumočník.